1 V 46 ns 16 Mb SOI-DRAM with body control technique

Ken'ichi Shimomura*, Hiroki Shimano, Fumihiro Okuda, Narumi Sakashita, Yasuo Yamaguchi, Toshiyuki Oashi, Takahisa Eimori, Masahide Inuishi, Kazutami Arimoto, Shigeto Maegawa, Yasuo Inoue, Tadashi Nishimura, Shinji Komori, Kazuo Kyuma, Akihiko Yasuoka, Haruhiko Abe

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of '1 V 46 ns 16 Mb SOI-DRAM with body control technique'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds