1 V 46 ns 16 Mb SOI-DRAM with body control technique

Ken'ichi Shimomura, Hiroki Shimano, Fumihiro Okuda, Narumi Sakashita, Yasuo Yamaguchi, Toshiyuki Oashi, Takahisa Eimori, Masahide Inuishi, Kazutami Arimoto, Shigeto Maegawa, Yasuo Inoue, Tadashi Nishimura, Shinji Komori, Kazuo Kyuma, Akihiko Yasuoka, Haruhiko Abe

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of '1 V 46 ns 16 Mb SOI-DRAM with body control technique'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science