50 ns video signal processor

Shin ichi Nakagawa*, Hideyuki Terane, Tetsuya Matsumura, Hiroshi Segawa, Masahiko Yoshimoto, Hirofumi Shinohara, Shu ichi Kato, Atsushi Maeda, Yasutaka Horiba, Hideo Ohira, Yoshi aki Katoh, Mamoru Iwatsuki, Kin ya Tabuchi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of '50 ns video signal processor'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds