A Comparative Study on Transformer vs RNN in Speech Applications

Shigeki Karita, Xiaofei Wang, Shinji Watanabe, Takenori Yoshimura, Wangyou Zhang, Nanxin Chen, Tomoki Hayashi, Takaaki Hori, Hirofumi Inaguma, Ziyan Jiang, Masao Someki, Nelson Enrique Yalta Soplin, Ryuichi Yamamoto

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

52 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A Comparative Study on Transformer vs RNN in Speech Applications'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Social Sciences