A markup language for describing interactive humanoid robot presentations

Yoshitaka Nishimura, Shinichiro Minotsu, Hiroshi Dohi, Mitsuru Ishizuka, Mikio Nakano, Kotaro Funakoshi, Johane Takeuchi, Yuji Hasegawa, Hiroshi Tsujino

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A markup language for describing interactive humanoid robot presentations'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science