A role for the fyn oncogene in metastasis of methylcholanthrene‐induced fibrosarcoma a cells

Tetsuji Takayama, Yoshihiro Mogi, Katsuhisa Kogawa, Naohito Yoshizaki, Hirohito Muramatsu, Kazuhiko Koike, Kentaro Semba, Tadashi Yamamoto, Yoshiro Niitsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A role for the fyn oncogene in metastasis of methylcholanthrene‐induced fibrosarcoma a cells'. Together they form a unique fingerprint.