Age-related effects of fasting on ketone body production during lipolysis in rats

Yuriko Higashino-Matsui, Ken Shirato, Yuko Suzuki, Yu Kawashima, Yui Someya, Shogo Sato, Akira Shiraishi, Manabu Jinde, Akiko Matsumoto, Hisashi Ideno, Kaoru Tachiyashiki, Kazuhiko Imaizumi

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    6 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Age-related effects of fasting on ketone body production during lipolysis in rats'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences