Bipolar coagulation-capable microforceps

Toshikazu Kawai, Kazutoshi Kan, Kazuhiro Hongo, Kouji Nishizawa, Fujio Tajima, Masakatsu G. Fujie, Takeyoshi Dohi, Kintomo Takakura

    Research output: Contribution to journalArticle

    4 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Bipolar coagulation-capable microforceps'. Together they form a unique fingerprint.