Complete genome sequence of Finegoldia magna, an anaerobic opportunistic pathogen

Takatsugu Goto, Atsushi Yamashita, Hideki Hirakawa, Minenosuke Matsutani, Kozo Todo, Kenshiro Ohshima, Hidehiro Toh, Kazuaki Miyamoto, Satoru Kuhara, Masahira Hattori, Tohru Shimizu, Shigeru Akimoto

Research output: Contribution to journalArticle

26 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Complete genome sequence of Finegoldia magna, an anaerobic opportunistic pathogen'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences