DECIGO pathfinder

Masaki Ando, Seiji Kawamura, Shuichi Sato, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Akito Araya, Ikkoh Funaki, Kunihito Ioka, Nobuyuki Kanda, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Kazuhiro Nakazawa, Kenji Numata, Shin Ichiro Sakai, Naoki Seto, Takeshi Takashima, Takahiro Tanaka, Kazuhiro Agatsuma, Koh Suke Aoyanagi, Koji AraiHideki Asada, Yoichi Aso, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Keiichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Norio Okada, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Takashi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Yudai Suwa, Rieko Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Fuminobu Takahashi, Kakeru Takahashi, Keitaro Takahashi, Ryutaro Takahashi, Ryuichi Takahashi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Yasuo Torii, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Masayoshi Utashima, Yaka Wakabayashi, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Jun'ichi Yokoyama, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino

  Research output: Contribution to journalArticle

  14 Citations (Scopus)

  Abstract

  DECIGO pathfinder (DPF) is a milestone satellite mission for DECIGO (DECihertz Interferometer Gravitational wave Observatory), which is a future space gravitational wave antenna. DECIGO is expected to provide fruitful insights into the universe, particularly about dark energy, the formation mechanism of supermassive black holes and the inflation of the universe. Since DECIGO will be an extremely challenging mission, which will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation, it is important to increase the technical feasibility of DECIGO before its planned launch in 2024. Thus, we are planning to launch two milestone missions: DPF and pre-DECIGO. In this paper, we review the conceptual design and current status of the first milestone mission, DPF.

  Original languageEnglish
  Article number094019
  JournalClassical and Quantum Gravity
  Volume26
  Issue number9
  DOIs
  Publication statusPublished - 2009 May 7

  Fingerprint

  gravitational waves
  observatories
  interferometers
  universe
  gravitational wave antennas
  dark energy
  drag
  planning
  spacecraft

  ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy (miscellaneous)

  Cite this

  Ando, M., Kawamura, S., Sato, S., Nakamura, T., Tsubono, K., Araya, A., ... Yoshino, T. (2009). DECIGO pathfinder. Classical and Quantum Gravity, 26(9), [094019]. https://doi.org/10.1088/0264-9381/26/9/094019

  DECIGO pathfinder. / Ando, Masaki; Kawamura, Seiji; Sato, Shuichi; Nakamura, Takashi; Tsubono, Kimio; Araya, Akito; Funaki, Ikkoh; Ioka, Kunihito; Kanda, Nobuyuki; Moriwaki, Shigenori; Musha, Mitsuru; Nakazawa, Kazuhiro; Numata, Kenji; Sakai, Shin Ichiro; Seto, Naoki; Takashima, Takeshi; Tanaka, Takahiro; Agatsuma, Kazuhiro; Aoyanagi, Koh Suke; Arai, Koji; Asada, Hideki; Aso, Yoichi; Chiba, Takeshi; Ebisuzaki, Toshikazu; Ejiri, Yumiko; Enoki, Motohiro; Eriguchi, Yoshiharu; Fujimoto, Masa Katsu; Fujita, Ryuichi; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Ganzu, Katsuhiko; Harada, Tomohiro; Hashimoto, Tatsuaki; Hayama, Kazuhiro; Hikida, Wataru; Himemoto, Yoshiaki; Hirabayashi, Hisashi; Hiramatsu, Takashi; Hong, Feng Lei; Horisawa, Hideyuki; Hosokawa, Mizuhiko; Ichiki, Kiyotomo; Ikegami, Takeshi; Inoue, Kaiki T.; Ishidoshiro, Koji; Ishihara, Hideki; Ishikawa, Takehiko; Ishizaki, Hideharu; Ito, Hiroyuki; Itoh, Yousuke; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kishimoto, Naoko; Kiuchi, Kenta; Kobayashi, Shiho; Kohri, Kazunori; Koizumi, Hiroyuki; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kokuyama, Wataru; Kotake, Kei; Kozai, Yoshihide; Kudoh, Hideaki; Kunimori, Hiroo; Kuninaka, Hitoshi; Kuroda, Kazuaki; Maeda, Keiichi; Matsuhara, Hideo; Mino, Yasushi; Miyakawa, Osamu; Miyoki, Shinji; Morimoto, Mutsuko Y.; Morioka, Tomoko; Morisawa, Toshiyuki; Mukohyama, Shinji; Nagano, Shigeo; Naito, Isao; Nakamura, Kouji; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Kenichi; Nakasuka, Shinichi; Nakayama, Yoshinori; Nishida, Erina; Nishiyama, Kazutaka; Nishizawa, Atsushi; Niwa, Yoshito; Noumi, Taiga; Obuchi, Yoshiyuki; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Ohkawa, Masashi; Okada, Norio; Onozato, Kouji; Oohara, Kenichi; Sago, Norichika; Saijo, Motoyuki; Sakagami, Masaaki; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Sato, Takashi; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Somiya, Kentaro; Sotani, Hajime; Sugiyama, Naoshi; Suwa, Yudai; Suzuki, Rieko; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Fuminobu; Takahashi, Kakeru; Takahashi, Keitaro; Takahashi, Ryutaro; Takahashi, Ryuichi; Takahashi, Tadayuki; Takahashi, Hirotaka; Akiteru, Takamori; Takano, Tadashi; Taniguchi, Keisuke; Taruya, Atsushi; Tashiro, Hiroyuki; Torii, Yasuo; Toyoshima, Morio; Tsujikawa, Shinji; Tsunesada, Yoshiki; Ueda, Akitoshi; Ueda, Ken Ichi; Utashima, Masayoshi; Wakabayashi, Yaka; Yamakawa, Hiroshi; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Yokoyama, Jun'ichi; Yoo, Chul Moon; Yoshida, Shijun; Yoshino, Taizoh.

  In: Classical and Quantum Gravity, Vol. 26, No. 9, 094019, 07.05.2009.

  Research output: Contribution to journalArticle

  Ando, M, Kawamura, S, Sato, S, Nakamura, T, Tsubono, K, Araya, A, Funaki, I, Ioka, K, Kanda, N, Moriwaki, S, Musha, M, Nakazawa, K, Numata, K, Sakai, SI, Seto, N, Takashima, T, Tanaka, T, Agatsuma, K, Aoyanagi, KS, Arai, K, Asada, H, Aso, Y, Chiba, T, Ebisuzaki, T, Ejiri, Y, Enoki, M, Eriguchi, Y, Fujimoto, MK, Fujita, R, Fukushima, M, Futamase, T, Ganzu, K, Harada, T, Hashimoto, T, Hayama, K, Hikida, W, Himemoto, Y, Hirabayashi, H, Hiramatsu, T, Hong, FL, Horisawa, H, Hosokawa, M, Ichiki, K, Ikegami, T, Inoue, KT, Ishidoshiro, K, Ishihara, H, Ishikawa, T, Ishizaki, H, Ito, H, Itoh, Y, Kawashima, N, Kawazoe, F, Kishimoto, N, Kiuchi, K, Kobayashi, S, Kohri, K, Koizumi, H, Kojima, Y, Kokeyama, K, Kokuyama, W, Kotake, K, Kozai, Y, Kudoh, H, Kunimori, H, Kuninaka, H, Kuroda, K, Maeda, K, Matsuhara, H, Mino, Y, Miyakawa, O, Miyoki, S, Morimoto, MY, Morioka, T, Morisawa, T, Mukohyama, S, Nagano, S, Naito, I, Nakamura, K, Nakano, H, Nakao, K, Nakasuka, S, Nakayama, Y, Nishida, E, Nishiyama, K, Nishizawa, A, Niwa, Y, Noumi, T, Obuchi, Y, Ohashi, M, Ohishi, N, Ohkawa, M, Okada, N, Onozato, K, Oohara, K, Sago, N, Saijo, M, Sakagami, M, Sakata, S, Sasaki, M, Sato, T, Shibata, M, Shinkai, H, Somiya, K, Sotani, H, Sugiyama, N, Suwa, Y, Suzuki, R, Tagoshi, H, Takahashi, F, Takahashi, K, Takahashi, K, Takahashi, R, Takahashi, R, Takahashi, T, Takahashi, H, Akiteru, T, Takano, T, Taniguchi, K, Taruya, A, Tashiro, H, Torii, Y, Toyoshima, M, Tsujikawa, S, Tsunesada, Y, Ueda, A, Ueda, KI, Utashima, M, Wakabayashi, Y, Yamakawa, H, Yamamoto, K, Yamazaki, T, Yokoyama, J, Yoo, CM, Yoshida, S & Yoshino, T 2009, 'DECIGO pathfinder', Classical and Quantum Gravity, vol. 26, no. 9, 094019. https://doi.org/10.1088/0264-9381/26/9/094019
  Ando M, Kawamura S, Sato S, Nakamura T, Tsubono K, Araya A et al. DECIGO pathfinder. Classical and Quantum Gravity. 2009 May 7;26(9). 094019. https://doi.org/10.1088/0264-9381/26/9/094019
  Ando, Masaki ; Kawamura, Seiji ; Sato, Shuichi ; Nakamura, Takashi ; Tsubono, Kimio ; Araya, Akito ; Funaki, Ikkoh ; Ioka, Kunihito ; Kanda, Nobuyuki ; Moriwaki, Shigenori ; Musha, Mitsuru ; Nakazawa, Kazuhiro ; Numata, Kenji ; Sakai, Shin Ichiro ; Seto, Naoki ; Takashima, Takeshi ; Tanaka, Takahiro ; Agatsuma, Kazuhiro ; Aoyanagi, Koh Suke ; Arai, Koji ; Asada, Hideki ; Aso, Yoichi ; Chiba, Takeshi ; Ebisuzaki, Toshikazu ; Ejiri, Yumiko ; Enoki, Motohiro ; Eriguchi, Yoshiharu ; Fujimoto, Masa Katsu ; Fujita, Ryuichi ; Fukushima, Mitsuhiro ; Futamase, Toshifumi ; Ganzu, Katsuhiko ; Harada, Tomohiro ; Hashimoto, Tatsuaki ; Hayama, Kazuhiro ; Hikida, Wataru ; Himemoto, Yoshiaki ; Hirabayashi, Hisashi ; Hiramatsu, Takashi ; Hong, Feng Lei ; Horisawa, Hideyuki ; Hosokawa, Mizuhiko ; Ichiki, Kiyotomo ; Ikegami, Takeshi ; Inoue, Kaiki T. ; Ishidoshiro, Koji ; Ishihara, Hideki ; Ishikawa, Takehiko ; Ishizaki, Hideharu ; Ito, Hiroyuki ; Itoh, Yousuke ; Kawashima, Nobuki ; Kawazoe, Fumiko ; Kishimoto, Naoko ; Kiuchi, Kenta ; Kobayashi, Shiho ; Kohri, Kazunori ; Koizumi, Hiroyuki ; Kojima, Yasufumi ; Kokeyama, Keiko ; Kokuyama, Wataru ; Kotake, Kei ; Kozai, Yoshihide ; Kudoh, Hideaki ; Kunimori, Hiroo ; Kuninaka, Hitoshi ; Kuroda, Kazuaki ; Maeda, Keiichi ; Matsuhara, Hideo ; Mino, Yasushi ; Miyakawa, Osamu ; Miyoki, Shinji ; Morimoto, Mutsuko Y. ; Morioka, Tomoko ; Morisawa, Toshiyuki ; Mukohyama, Shinji ; Nagano, Shigeo ; Naito, Isao ; Nakamura, Kouji ; Nakano, Hiroyuki ; Nakao, Kenichi ; Nakasuka, Shinichi ; Nakayama, Yoshinori ; Nishida, Erina ; Nishiyama, Kazutaka ; Nishizawa, Atsushi ; Niwa, Yoshito ; Noumi, Taiga ; Obuchi, Yoshiyuki ; Ohashi, Masatake ; Ohishi, Naoko ; Ohkawa, Masashi ; Okada, Norio ; Onozato, Kouji ; Oohara, Kenichi ; Sago, Norichika ; Saijo, Motoyuki ; Sakagami, Masaaki ; Sakata, Shihori ; Sasaki, Misao ; Sato, Takashi ; Shibata, Masaru ; Shinkai, Hisaaki ; Somiya, Kentaro ; Sotani, Hajime ; Sugiyama, Naoshi ; Suwa, Yudai ; Suzuki, Rieko ; Tagoshi, Hideyuki ; Takahashi, Fuminobu ; Takahashi, Kakeru ; Takahashi, Keitaro ; Takahashi, Ryutaro ; Takahashi, Ryuichi ; Takahashi, Tadayuki ; Takahashi, Hirotaka ; Akiteru, Takamori ; Takano, Tadashi ; Taniguchi, Keisuke ; Taruya, Atsushi ; Tashiro, Hiroyuki ; Torii, Yasuo ; Toyoshima, Morio ; Tsujikawa, Shinji ; Tsunesada, Yoshiki ; Ueda, Akitoshi ; Ueda, Ken Ichi ; Utashima, Masayoshi ; Wakabayashi, Yaka ; Yamakawa, Hiroshi ; Yamamoto, Kazuhiro ; Yamazaki, Toshitaka ; Yokoyama, Jun'ichi ; Yoo, Chul Moon ; Yoshida, Shijun ; Yoshino, Taizoh. / DECIGO pathfinder. In: Classical and Quantum Gravity. 2009 ; Vol. 26, No. 9.
  @article{ac072707e2ac4c1998b8547d40d10621,
  title = "DECIGO pathfinder",
  abstract = "DECIGO pathfinder (DPF) is a milestone satellite mission for DECIGO (DECihertz Interferometer Gravitational wave Observatory), which is a future space gravitational wave antenna. DECIGO is expected to provide fruitful insights into the universe, particularly about dark energy, the formation mechanism of supermassive black holes and the inflation of the universe. Since DECIGO will be an extremely challenging mission, which will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation, it is important to increase the technical feasibility of DECIGO before its planned launch in 2024. Thus, we are planning to launch two milestone missions: DPF and pre-DECIGO. In this paper, we review the conceptual design and current status of the first milestone mission, DPF.",
  author = "Masaki Ando and Seiji Kawamura and Shuichi Sato and Takashi Nakamura and Kimio Tsubono and Akito Araya and Ikkoh Funaki and Kunihito Ioka and Nobuyuki Kanda and Shigenori Moriwaki and Mitsuru Musha and Kazuhiro Nakazawa and Kenji Numata and Sakai, {Shin Ichiro} and Naoki Seto and Takeshi Takashima and Takahiro Tanaka and Kazuhiro Agatsuma and Aoyanagi, {Koh Suke} and Koji Arai and Hideki Asada and Yoichi Aso and Takeshi Chiba and Toshikazu Ebisuzaki and Yumiko Ejiri and Motohiro Enoki and Yoshiharu Eriguchi and Fujimoto, {Masa Katsu} and Ryuichi Fujita and Mitsuhiro Fukushima and Toshifumi Futamase and Katsuhiko Ganzu and Tomohiro Harada and Tatsuaki Hashimoto and Kazuhiro Hayama and Wataru Hikida and Yoshiaki Himemoto and Hisashi Hirabayashi and Takashi Hiramatsu and Hong, {Feng Lei} and Hideyuki Horisawa and Mizuhiko Hosokawa and Kiyotomo Ichiki and Takeshi Ikegami and Inoue, {Kaiki T.} and Koji Ishidoshiro and Hideki Ishihara and Takehiko Ishikawa and Hideharu Ishizaki and Hiroyuki Ito and Yousuke Itoh and Nobuki Kawashima and Fumiko Kawazoe and Naoko Kishimoto and Kenta Kiuchi and Shiho Kobayashi and Kazunori Kohri and Hiroyuki Koizumi and Yasufumi Kojima and Keiko Kokeyama and Wataru Kokuyama and Kei Kotake and Yoshihide Kozai and Hideaki Kudoh and Hiroo Kunimori and Hitoshi Kuninaka and Kazuaki Kuroda and Keiichi Maeda and Hideo Matsuhara and Yasushi Mino and Osamu Miyakawa and Shinji Miyoki and Morimoto, {Mutsuko Y.} and Tomoko Morioka and Toshiyuki Morisawa and Shinji Mukohyama and Shigeo Nagano and Isao Naito and Kouji Nakamura and Hiroyuki Nakano and Kenichi Nakao and Shinichi Nakasuka and Yoshinori Nakayama and Erina Nishida and Kazutaka Nishiyama and Atsushi Nishizawa and Yoshito Niwa and Taiga Noumi and Yoshiyuki Obuchi and Masatake Ohashi and Naoko Ohishi and Masashi Ohkawa and Norio Okada and Kouji Onozato and Kenichi Oohara and Norichika Sago and Motoyuki Saijo and Masaaki Sakagami and Shihori Sakata and Misao Sasaki and Takashi Sato and Masaru Shibata and Hisaaki Shinkai and Kentaro Somiya and Hajime Sotani and Naoshi Sugiyama and Yudai Suwa and Rieko Suzuki and Hideyuki Tagoshi and Fuminobu Takahashi and Kakeru Takahashi and Keitaro Takahashi and Ryutaro Takahashi and Ryuichi Takahashi and Tadayuki Takahashi and Hirotaka Takahashi and Takamori Akiteru and Tadashi Takano and Keisuke Taniguchi and Atsushi Taruya and Hiroyuki Tashiro and Yasuo Torii and Morio Toyoshima and Shinji Tsujikawa and Yoshiki Tsunesada and Akitoshi Ueda and Ueda, {Ken Ichi} and Masayoshi Utashima and Yaka Wakabayashi and Hiroshi Yamakawa and Kazuhiro Yamamoto and Toshitaka Yamazaki and Jun'ichi Yokoyama and Yoo, {Chul Moon} and Shijun Yoshida and Taizoh Yoshino",
  year = "2009",
  month = "5",
  day = "7",
  doi = "10.1088/0264-9381/26/9/094019",
  language = "English",
  volume = "26",
  journal = "Classical and Quantum Gravity",
  issn = "0264-9381",
  publisher = "IOP Publishing Ltd.",
  number = "9",

  }

  TY - JOUR

  T1 - DECIGO pathfinder

  AU - Ando, Masaki

  AU - Kawamura, Seiji

  AU - Sato, Shuichi

  AU - Nakamura, Takashi

  AU - Tsubono, Kimio

  AU - Araya, Akito

  AU - Funaki, Ikkoh

  AU - Ioka, Kunihito

  AU - Kanda, Nobuyuki

  AU - Moriwaki, Shigenori

  AU - Musha, Mitsuru

  AU - Nakazawa, Kazuhiro

  AU - Numata, Kenji

  AU - Sakai, Shin Ichiro

  AU - Seto, Naoki

  AU - Takashima, Takeshi

  AU - Tanaka, Takahiro

  AU - Agatsuma, Kazuhiro

  AU - Aoyanagi, Koh Suke

  AU - Arai, Koji

  AU - Asada, Hideki

  AU - Aso, Yoichi

  AU - Chiba, Takeshi

  AU - Ebisuzaki, Toshikazu

  AU - Ejiri, Yumiko

  AU - Enoki, Motohiro

  AU - Eriguchi, Yoshiharu

  AU - Fujimoto, Masa Katsu

  AU - Fujita, Ryuichi

  AU - Fukushima, Mitsuhiro

  AU - Futamase, Toshifumi

  AU - Ganzu, Katsuhiko

  AU - Harada, Tomohiro

  AU - Hashimoto, Tatsuaki

  AU - Hayama, Kazuhiro

  AU - Hikida, Wataru

  AU - Himemoto, Yoshiaki

  AU - Hirabayashi, Hisashi

  AU - Hiramatsu, Takashi

  AU - Hong, Feng Lei

  AU - Horisawa, Hideyuki

  AU - Hosokawa, Mizuhiko

  AU - Ichiki, Kiyotomo

  AU - Ikegami, Takeshi

  AU - Inoue, Kaiki T.

  AU - Ishidoshiro, Koji

  AU - Ishihara, Hideki

  AU - Ishikawa, Takehiko

  AU - Ishizaki, Hideharu

  AU - Ito, Hiroyuki

  AU - Itoh, Yousuke

  AU - Kawashima, Nobuki

  AU - Kawazoe, Fumiko

  AU - Kishimoto, Naoko

  AU - Kiuchi, Kenta

  AU - Kobayashi, Shiho

  AU - Kohri, Kazunori

  AU - Koizumi, Hiroyuki

  AU - Kojima, Yasufumi

  AU - Kokeyama, Keiko

  AU - Kokuyama, Wataru

  AU - Kotake, Kei

  AU - Kozai, Yoshihide

  AU - Kudoh, Hideaki

  AU - Kunimori, Hiroo

  AU - Kuninaka, Hitoshi

  AU - Kuroda, Kazuaki

  AU - Maeda, Keiichi

  AU - Matsuhara, Hideo

  AU - Mino, Yasushi

  AU - Miyakawa, Osamu

  AU - Miyoki, Shinji

  AU - Morimoto, Mutsuko Y.

  AU - Morioka, Tomoko

  AU - Morisawa, Toshiyuki

  AU - Mukohyama, Shinji

  AU - Nagano, Shigeo

  AU - Naito, Isao

  AU - Nakamura, Kouji

  AU - Nakano, Hiroyuki

  AU - Nakao, Kenichi

  AU - Nakasuka, Shinichi

  AU - Nakayama, Yoshinori

  AU - Nishida, Erina

  AU - Nishiyama, Kazutaka

  AU - Nishizawa, Atsushi

  AU - Niwa, Yoshito

  AU - Noumi, Taiga

  AU - Obuchi, Yoshiyuki

  AU - Ohashi, Masatake

  AU - Ohishi, Naoko

  AU - Ohkawa, Masashi

  AU - Okada, Norio

  AU - Onozato, Kouji

  AU - Oohara, Kenichi

  AU - Sago, Norichika

  AU - Saijo, Motoyuki

  AU - Sakagami, Masaaki

  AU - Sakata, Shihori

  AU - Sasaki, Misao

  AU - Sato, Takashi

  AU - Shibata, Masaru

  AU - Shinkai, Hisaaki

  AU - Somiya, Kentaro

  AU - Sotani, Hajime

  AU - Sugiyama, Naoshi

  AU - Suwa, Yudai

  AU - Suzuki, Rieko

  AU - Tagoshi, Hideyuki

  AU - Takahashi, Fuminobu

  AU - Takahashi, Kakeru

  AU - Takahashi, Keitaro

  AU - Takahashi, Ryutaro

  AU - Takahashi, Ryuichi

  AU - Takahashi, Tadayuki

  AU - Takahashi, Hirotaka

  AU - Akiteru, Takamori

  AU - Takano, Tadashi

  AU - Taniguchi, Keisuke

  AU - Taruya, Atsushi

  AU - Tashiro, Hiroyuki

  AU - Torii, Yasuo

  AU - Toyoshima, Morio

  AU - Tsujikawa, Shinji

  AU - Tsunesada, Yoshiki

  AU - Ueda, Akitoshi

  AU - Ueda, Ken Ichi

  AU - Utashima, Masayoshi

  AU - Wakabayashi, Yaka

  AU - Yamakawa, Hiroshi

  AU - Yamamoto, Kazuhiro

  AU - Yamazaki, Toshitaka

  AU - Yokoyama, Jun'ichi

  AU - Yoo, Chul Moon

  AU - Yoshida, Shijun

  AU - Yoshino, Taizoh

  PY - 2009/5/7

  Y1 - 2009/5/7

  N2 - DECIGO pathfinder (DPF) is a milestone satellite mission for DECIGO (DECihertz Interferometer Gravitational wave Observatory), which is a future space gravitational wave antenna. DECIGO is expected to provide fruitful insights into the universe, particularly about dark energy, the formation mechanism of supermassive black holes and the inflation of the universe. Since DECIGO will be an extremely challenging mission, which will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation, it is important to increase the technical feasibility of DECIGO before its planned launch in 2024. Thus, we are planning to launch two milestone missions: DPF and pre-DECIGO. In this paper, we review the conceptual design and current status of the first milestone mission, DPF.

  AB - DECIGO pathfinder (DPF) is a milestone satellite mission for DECIGO (DECihertz Interferometer Gravitational wave Observatory), which is a future space gravitational wave antenna. DECIGO is expected to provide fruitful insights into the universe, particularly about dark energy, the formation mechanism of supermassive black holes and the inflation of the universe. Since DECIGO will be an extremely challenging mission, which will be formed by three drag-free spacecraft with 1000 km separation, it is important to increase the technical feasibility of DECIGO before its planned launch in 2024. Thus, we are planning to launch two milestone missions: DPF and pre-DECIGO. In this paper, we review the conceptual design and current status of the first milestone mission, DPF.

  UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=77955182093&partnerID=8YFLogxK

  UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=77955182093&partnerID=8YFLogxK

  U2 - 10.1088/0264-9381/26/9/094019

  DO - 10.1088/0264-9381/26/9/094019

  M3 - Article

  AN - SCOPUS:77955182093

  VL - 26

  JO - Classical and Quantum Gravity

  JF - Classical and Quantum Gravity

  SN - 0264-9381

  IS - 9

  M1 - 094019

  ER -