Decigo: The japanese space gravitational wave antenna

Masaki Ando, Seiji Kawamura, Takashi Nakamura, Naoki Seto, Kimio Tsubono, Kenji Numata, Ryuichi Takahashi, Mitsuru Musha, Ken Ichi Ueda, Ikkoh Funaki, Shigenori Moriwaki, Takeshi Takashima, Shin Ichiro Sakai, Takashi Sato, Nobuyuki Kanda, Shigeo Nagano, Mizuhiko Hosokawa, Takehiko Ishikawa, Shuichi Sato, Yoichi AsoMutsuko Y. Morimoto, Kazuhiro Agatsuma, Tomomi Akutsu, Tomotada Akutsu, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Yuta Arase, Akito Araya, Hideki Asada, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Feng Lei Hong, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Hideyuki Horisawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Kunihito Ioka, Koji Ishidoshiro, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Shogo Kamagasako, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Hiroyuki Kirihara, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Werner Klaus, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Keiichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Jun Ichi Miura, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Isao Naito, Noriyasu Nakagawa, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Akira Okutomi, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Hideyuki Tagoshi, Tadayuki Takahashi, Ryutaro Takahashi, Kakeru Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Mitsuru Tokuda, Masao Tokunari, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Masayoshi Utashima, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Juntchi Yokoyama, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

  Abstract

  DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory) is the future Japanese space gravitational wave antenna with observation band around 0.1 Hz. It aims at detecting gravitational waves from various kinds of sources, with sufficient sensitivity to establish the gravitational wave astronomy. In the pre-conceptual design, DECIGO is formed by three drag-free spacecraft, 1000 km apart from one another. The relative displacements between proof masses housed in these spacecraft are measured by Fabry-Perot interferometers. We plan to launch DECIGO in 2024 after research and development phase, including two milestone missions (DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO) for verification of required technologies.

  Original languageEnglish
  Title of host publication11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity
  Pages2393-2397
  Number of pages5
  Publication statusPublished - 2008
  Event11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories, MG 2006 - Berlin
  Duration: 2006 Jul 232006 Jul 29

  Other

  Other11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories, MG 2006
  CityBerlin
  Period06/7/2306/7/29

  Fingerprint

  gravitational wave antennas
  gravitational waves
  observatories
  interferometers
  spacecraft
  Fabry-Perot interferometers
  research and development
  astronomy
  drag
  sensitivity

  Keywords

  • Astronomy
  • DECIGO
  • Gravitational waves
  • Space Mission

  ASJC Scopus subject areas

  • Nuclear and High Energy Physics

  Cite this

  Ando, M., Kawamura, S., Nakamura, T., Seto, N., Tsubono, K., Numata, K., ... Yoshino, T. (2008). Decigo: The japanese space gravitational wave antenna. In 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity (pp. 2393-2397)

  Decigo : The japanese space gravitational wave antenna. / Ando, Masaki; Kawamura, Seiji; Nakamura, Takashi; Seto, Naoki; Tsubono, Kimio; Numata, Kenji; Takahashi, Ryuichi; Musha, Mitsuru; Ueda, Ken Ichi; Funaki, Ikkoh; Moriwaki, Shigenori; Takashima, Takeshi; Sakai, Shin Ichiro; Sato, Takashi; Kanda, Nobuyuki; Nagano, Shigeo; Hosokawa, Mizuhiko; Ishikawa, Takehiko; Sato, Shuichi; Aso, Yoichi; Morimoto, Mutsuko Y.; Agatsuma, Kazuhiro; Akutsu, Tomomi; Akutsu, Tomotada; Aoyanagi, Koh Suke; Arai, Koji; Arase, Yuta; Araya, Akito; Asada, Hideki; Chiba, Takeshi; Ebisuzaki, Toshikazu; Enoki, Motohiro; Eriguchi, Yoshiharu; Hong, Feng Lei; Fujimoto, Masa Katsu; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Ganzu, Katsuhiko; Harada, Tomohiro; Hashimoto, Tatsuaki; Hayama, Kazuhiro; Hikida, Wataru; Himemoto, Yoshiaki; Hirabayashi, Hisashi; Hiramatsu, Takashi; Horisawa, Hideyuki; Ichiki, Kiyotomo; Ikegami, Takeshi; Inoue, Kaiki T.; Ioka, Kunihito; Ishidoshiro, Koji; Ito, Hiroyuki; Itoh, Yousuke; Kamagasako, Shogo; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kirihara, Hiroyuki; Kishimoto, Naoko; Kiuchi, Kenta; Klaus, Werner; Kobayashi, Shiho; Kohri, Kazunori; Koizumi, Hiroyuki; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kokuyama, Wataru; Kotake, Kei; Kozai, Yoshihide; Kudoh, Hideaki; Kunimori, Hiroo; Kuninaka, Hitoshi; Kuroda, Kazuaki; Maeda, Keiichi; Matsuhara, Hideo; Mino, Yasushi; Miura, Jun Ichi; Miyakawa, Osamu; Miyoki, Shinji; Morioka, Tomoko; Morisawa, Toshiyuki; Mukohyama, Shinji; Naito, Isao; Nakagawa, Noriyasu; Nakamura, Kouji; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Kenichi; Nakasuka, Shinichi; Nakayama, Yoshinori; Nishida, Erina; Nishiyama, Kazutaka; Nishizawa, Atsushi; Niwa, Yoshito; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Ohkawa, Masashi; Okutomi, Akira; Onozato, Kouji; Oohara, Kenichi; Sago, Norichika; Saijo, Motoyuki; Sakagami, Masaaki; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Somiya, Kentaro; Sotani, Hajime; Sugiyama, Naoshi; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Tadayuki; Takahashi, Ryutaro; Takahashi, Kakeru; Takahashi, Hirotaka; Akiteru, Takamori; Takano, Tadashi; Tanaka, Takahiro; Taniguchi, Keisuke; Taruya, Atsushi; Tashiro, Hiroyuki; Tokuda, Mitsuru; Tokunari, Masao; Toyoshima, Morio; Tsujikawa, Shinji; Tsunesada, Yoshiki; Utashima, Masayoshi; Yamakawa, Hiroshi; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Yokoyama, Juntchi; Yoo, Chul Moon; Yoshida, Shijun; Yoshino, Taizoh.

  11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity. 2008. p. 2393-2397.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

  Ando, M, Kawamura, S, Nakamura, T, Seto, N, Tsubono, K, Numata, K, Takahashi, R, Musha, M, Ueda, KI, Funaki, I, Moriwaki, S, Takashima, T, Sakai, SI, Sato, T, Kanda, N, Nagano, S, Hosokawa, M, Ishikawa, T, Sato, S, Aso, Y, Morimoto, MY, Agatsuma, K, Akutsu, T, Akutsu, T, Aoyanagi, KS, Arai, K, Arase, Y, Araya, A, Asada, H, Chiba, T, Ebisuzaki, T, Enoki, M, Eriguchi, Y, Hong, FL, Fujimoto, MK, Fukushima, M, Futamase, T, Ganzu, K, Harada, T, Hashimoto, T, Hayama, K, Hikida, W, Himemoto, Y, Hirabayashi, H, Hiramatsu, T, Horisawa, H, Ichiki, K, Ikegami, T, Inoue, KT, Ioka, K, Ishidoshiro, K, Ito, H, Itoh, Y, Kamagasako, S, Kawashima, N, Kawazoe, F, Kirihara, H, Kishimoto, N, Kiuchi, K, Klaus, W, Kobayashi, S, Kohri, K, Koizumi, H, Kojima, Y, Kokeyama, K, Kokuyama, W, Kotake, K, Kozai, Y, Kudoh, H, Kunimori, H, Kuninaka, H, Kuroda, K, Maeda, K, Matsuhara, H, Mino, Y, Miura, JI, Miyakawa, O, Miyoki, S, Morioka, T, Morisawa, T, Mukohyama, S, Naito, I, Nakagawa, N, Nakamura, K, Nakano, H, Nakao, K, Nakasuka, S, Nakayama, Y, Nishida, E, Nishiyama, K, Nishizawa, A, Niwa, Y, Ohashi, M, Ohishi, N, Ohkawa, M, Okutomi, A, Onozato, K, Oohara, K, Sago, N, Saijo, M, Sakagami, M, Sakata, S, Sasaki, M, Shibata, M, Shinkai, H, Somiya, K, Sotani, H, Sugiyama, N, Tagoshi, H, Takahashi, T, Takahashi, R, Takahashi, K, Takahashi, H, Akiteru, T, Takano, T, Tanaka, T, Taniguchi, K, Taruya, A, Tashiro, H, Tokuda, M, Tokunari, M, Toyoshima, M, Tsujikawa, S, Tsunesada, Y, Utashima, M, Yamakawa, H, Yamamoto, K, Yamazaki, T, Yokoyama, J, Yoo, CM, Yoshida, S & Yoshino, T 2008, Decigo: The japanese space gravitational wave antenna. in 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity. pp. 2393-2397, 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories, MG 2006, Berlin, 06/7/23.
  Ando M, Kawamura S, Nakamura T, Seto N, Tsubono K, Numata K et al. Decigo: The japanese space gravitational wave antenna. In 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity. 2008. p. 2393-2397
  Ando, Masaki ; Kawamura, Seiji ; Nakamura, Takashi ; Seto, Naoki ; Tsubono, Kimio ; Numata, Kenji ; Takahashi, Ryuichi ; Musha, Mitsuru ; Ueda, Ken Ichi ; Funaki, Ikkoh ; Moriwaki, Shigenori ; Takashima, Takeshi ; Sakai, Shin Ichiro ; Sato, Takashi ; Kanda, Nobuyuki ; Nagano, Shigeo ; Hosokawa, Mizuhiko ; Ishikawa, Takehiko ; Sato, Shuichi ; Aso, Yoichi ; Morimoto, Mutsuko Y. ; Agatsuma, Kazuhiro ; Akutsu, Tomomi ; Akutsu, Tomotada ; Aoyanagi, Koh Suke ; Arai, Koji ; Arase, Yuta ; Araya, Akito ; Asada, Hideki ; Chiba, Takeshi ; Ebisuzaki, Toshikazu ; Enoki, Motohiro ; Eriguchi, Yoshiharu ; Hong, Feng Lei ; Fujimoto, Masa Katsu ; Fukushima, Mitsuhiro ; Futamase, Toshifumi ; Ganzu, Katsuhiko ; Harada, Tomohiro ; Hashimoto, Tatsuaki ; Hayama, Kazuhiro ; Hikida, Wataru ; Himemoto, Yoshiaki ; Hirabayashi, Hisashi ; Hiramatsu, Takashi ; Horisawa, Hideyuki ; Ichiki, Kiyotomo ; Ikegami, Takeshi ; Inoue, Kaiki T. ; Ioka, Kunihito ; Ishidoshiro, Koji ; Ito, Hiroyuki ; Itoh, Yousuke ; Kamagasako, Shogo ; Kawashima, Nobuki ; Kawazoe, Fumiko ; Kirihara, Hiroyuki ; Kishimoto, Naoko ; Kiuchi, Kenta ; Klaus, Werner ; Kobayashi, Shiho ; Kohri, Kazunori ; Koizumi, Hiroyuki ; Kojima, Yasufumi ; Kokeyama, Keiko ; Kokuyama, Wataru ; Kotake, Kei ; Kozai, Yoshihide ; Kudoh, Hideaki ; Kunimori, Hiroo ; Kuninaka, Hitoshi ; Kuroda, Kazuaki ; Maeda, Keiichi ; Matsuhara, Hideo ; Mino, Yasushi ; Miura, Jun Ichi ; Miyakawa, Osamu ; Miyoki, Shinji ; Morioka, Tomoko ; Morisawa, Toshiyuki ; Mukohyama, Shinji ; Naito, Isao ; Nakagawa, Noriyasu ; Nakamura, Kouji ; Nakano, Hiroyuki ; Nakao, Kenichi ; Nakasuka, Shinichi ; Nakayama, Yoshinori ; Nishida, Erina ; Nishiyama, Kazutaka ; Nishizawa, Atsushi ; Niwa, Yoshito ; Ohashi, Masatake ; Ohishi, Naoko ; Ohkawa, Masashi ; Okutomi, Akira ; Onozato, Kouji ; Oohara, Kenichi ; Sago, Norichika ; Saijo, Motoyuki ; Sakagami, Masaaki ; Sakata, Shihori ; Sasaki, Misao ; Shibata, Masaru ; Shinkai, Hisaaki ; Somiya, Kentaro ; Sotani, Hajime ; Sugiyama, Naoshi ; Tagoshi, Hideyuki ; Takahashi, Tadayuki ; Takahashi, Ryutaro ; Takahashi, Kakeru ; Takahashi, Hirotaka ; Akiteru, Takamori ; Takano, Tadashi ; Tanaka, Takahiro ; Taniguchi, Keisuke ; Taruya, Atsushi ; Tashiro, Hiroyuki ; Tokuda, Mitsuru ; Tokunari, Masao ; Toyoshima, Morio ; Tsujikawa, Shinji ; Tsunesada, Yoshiki ; Utashima, Masayoshi ; Yamakawa, Hiroshi ; Yamamoto, Kazuhiro ; Yamazaki, Toshitaka ; Yokoyama, Juntchi ; Yoo, Chul Moon ; Yoshida, Shijun ; Yoshino, Taizoh. / Decigo : The japanese space gravitational wave antenna. 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity. 2008. pp. 2393-2397
  @inproceedings{a7b460f160504c55a0e81b6ed777935c,
  title = "Decigo: The japanese space gravitational wave antenna",
  abstract = "DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory) is the future Japanese space gravitational wave antenna with observation band around 0.1 Hz. It aims at detecting gravitational waves from various kinds of sources, with sufficient sensitivity to establish the gravitational wave astronomy. In the pre-conceptual design, DECIGO is formed by three drag-free spacecraft, 1000 km apart from one another. The relative displacements between proof masses housed in these spacecraft are measured by Fabry-Perot interferometers. We plan to launch DECIGO in 2024 after research and development phase, including two milestone missions (DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO) for verification of required technologies.",
  keywords = "Astronomy, DECIGO, Gravitational waves, Space Mission",
  author = "Masaki Ando and Seiji Kawamura and Takashi Nakamura and Naoki Seto and Kimio Tsubono and Kenji Numata and Ryuichi Takahashi and Mitsuru Musha and Ueda, {Ken Ichi} and Ikkoh Funaki and Shigenori Moriwaki and Takeshi Takashima and Sakai, {Shin Ichiro} and Takashi Sato and Nobuyuki Kanda and Shigeo Nagano and Mizuhiko Hosokawa and Takehiko Ishikawa and Shuichi Sato and Yoichi Aso and Morimoto, {Mutsuko Y.} and Kazuhiro Agatsuma and Tomomi Akutsu and Tomotada Akutsu and Aoyanagi, {Koh Suke} and Koji Arai and Yuta Arase and Akito Araya and Hideki Asada and Takeshi Chiba and Toshikazu Ebisuzaki and Motohiro Enoki and Yoshiharu Eriguchi and Hong, {Feng Lei} and Fujimoto, {Masa Katsu} and Mitsuhiro Fukushima and Toshifumi Futamase and Katsuhiko Ganzu and Tomohiro Harada and Tatsuaki Hashimoto and Kazuhiro Hayama and Wataru Hikida and Yoshiaki Himemoto and Hisashi Hirabayashi and Takashi Hiramatsu and Hideyuki Horisawa and Kiyotomo Ichiki and Takeshi Ikegami and Inoue, {Kaiki T.} and Kunihito Ioka and Koji Ishidoshiro and Hiroyuki Ito and Yousuke Itoh and Shogo Kamagasako and Nobuki Kawashima and Fumiko Kawazoe and Hiroyuki Kirihara and Naoko Kishimoto and Kenta Kiuchi and Werner Klaus and Shiho Kobayashi and Kazunori Kohri and Hiroyuki Koizumi and Yasufumi Kojima and Keiko Kokeyama and Wataru Kokuyama and Kei Kotake and Yoshihide Kozai and Hideaki Kudoh and Hiroo Kunimori and Hitoshi Kuninaka and Kazuaki Kuroda and Keiichi Maeda and Hideo Matsuhara and Yasushi Mino and Miura, {Jun Ichi} and Osamu Miyakawa and Shinji Miyoki and Tomoko Morioka and Toshiyuki Morisawa and Shinji Mukohyama and Isao Naito and Noriyasu Nakagawa and Kouji Nakamura and Hiroyuki Nakano and Kenichi Nakao and Shinichi Nakasuka and Yoshinori Nakayama and Erina Nishida and Kazutaka Nishiyama and Atsushi Nishizawa and Yoshito Niwa and Masatake Ohashi and Naoko Ohishi and Masashi Ohkawa and Akira Okutomi and Kouji Onozato and Kenichi Oohara and Norichika Sago and Motoyuki Saijo and Masaaki Sakagami and Shihori Sakata and Misao Sasaki and Masaru Shibata and Hisaaki Shinkai and Kentaro Somiya and Hajime Sotani and Naoshi Sugiyama and Hideyuki Tagoshi and Tadayuki Takahashi and Ryutaro Takahashi and Kakeru Takahashi and Hirotaka Takahashi and Takamori Akiteru and Tadashi Takano and Takahiro Tanaka and Keisuke Taniguchi and Atsushi Taruya and Hiroyuki Tashiro and Mitsuru Tokuda and Masao Tokunari and Morio Toyoshima and Shinji Tsujikawa and Yoshiki Tsunesada and Masayoshi Utashima and Hiroshi Yamakawa and Kazuhiro Yamamoto and Toshitaka Yamazaki and Juntchi Yokoyama and Yoo, {Chul Moon} and Shijun Yoshida and Taizoh Yoshino",
  year = "2008",
  language = "English",
  isbn = "9812834265",
  pages = "2393--2397",
  booktitle = "11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity",

  }

  TY - GEN

  T1 - Decigo

  T2 - The japanese space gravitational wave antenna

  AU - Ando, Masaki

  AU - Kawamura, Seiji

  AU - Nakamura, Takashi

  AU - Seto, Naoki

  AU - Tsubono, Kimio

  AU - Numata, Kenji

  AU - Takahashi, Ryuichi

  AU - Musha, Mitsuru

  AU - Ueda, Ken Ichi

  AU - Funaki, Ikkoh

  AU - Moriwaki, Shigenori

  AU - Takashima, Takeshi

  AU - Sakai, Shin Ichiro

  AU - Sato, Takashi

  AU - Kanda, Nobuyuki

  AU - Nagano, Shigeo

  AU - Hosokawa, Mizuhiko

  AU - Ishikawa, Takehiko

  AU - Sato, Shuichi

  AU - Aso, Yoichi

  AU - Morimoto, Mutsuko Y.

  AU - Agatsuma, Kazuhiro

  AU - Akutsu, Tomomi

  AU - Akutsu, Tomotada

  AU - Aoyanagi, Koh Suke

  AU - Arai, Koji

  AU - Arase, Yuta

  AU - Araya, Akito

  AU - Asada, Hideki

  AU - Chiba, Takeshi

  AU - Ebisuzaki, Toshikazu

  AU - Enoki, Motohiro

  AU - Eriguchi, Yoshiharu

  AU - Hong, Feng Lei

  AU - Fujimoto, Masa Katsu

  AU - Fukushima, Mitsuhiro

  AU - Futamase, Toshifumi

  AU - Ganzu, Katsuhiko

  AU - Harada, Tomohiro

  AU - Hashimoto, Tatsuaki

  AU - Hayama, Kazuhiro

  AU - Hikida, Wataru

  AU - Himemoto, Yoshiaki

  AU - Hirabayashi, Hisashi

  AU - Hiramatsu, Takashi

  AU - Horisawa, Hideyuki

  AU - Ichiki, Kiyotomo

  AU - Ikegami, Takeshi

  AU - Inoue, Kaiki T.

  AU - Ioka, Kunihito

  AU - Ishidoshiro, Koji

  AU - Ito, Hiroyuki

  AU - Itoh, Yousuke

  AU - Kamagasako, Shogo

  AU - Kawashima, Nobuki

  AU - Kawazoe, Fumiko

  AU - Kirihara, Hiroyuki

  AU - Kishimoto, Naoko

  AU - Kiuchi, Kenta

  AU - Klaus, Werner

  AU - Kobayashi, Shiho

  AU - Kohri, Kazunori

  AU - Koizumi, Hiroyuki

  AU - Kojima, Yasufumi

  AU - Kokeyama, Keiko

  AU - Kokuyama, Wataru

  AU - Kotake, Kei

  AU - Kozai, Yoshihide

  AU - Kudoh, Hideaki

  AU - Kunimori, Hiroo

  AU - Kuninaka, Hitoshi

  AU - Kuroda, Kazuaki

  AU - Maeda, Keiichi

  AU - Matsuhara, Hideo

  AU - Mino, Yasushi

  AU - Miura, Jun Ichi

  AU - Miyakawa, Osamu

  AU - Miyoki, Shinji

  AU - Morioka, Tomoko

  AU - Morisawa, Toshiyuki

  AU - Mukohyama, Shinji

  AU - Naito, Isao

  AU - Nakagawa, Noriyasu

  AU - Nakamura, Kouji

  AU - Nakano, Hiroyuki

  AU - Nakao, Kenichi

  AU - Nakasuka, Shinichi

  AU - Nakayama, Yoshinori

  AU - Nishida, Erina

  AU - Nishiyama, Kazutaka

  AU - Nishizawa, Atsushi

  AU - Niwa, Yoshito

  AU - Ohashi, Masatake

  AU - Ohishi, Naoko

  AU - Ohkawa, Masashi

  AU - Okutomi, Akira

  AU - Onozato, Kouji

  AU - Oohara, Kenichi

  AU - Sago, Norichika

  AU - Saijo, Motoyuki

  AU - Sakagami, Masaaki

  AU - Sakata, Shihori

  AU - Sasaki, Misao

  AU - Shibata, Masaru

  AU - Shinkai, Hisaaki

  AU - Somiya, Kentaro

  AU - Sotani, Hajime

  AU - Sugiyama, Naoshi

  AU - Tagoshi, Hideyuki

  AU - Takahashi, Tadayuki

  AU - Takahashi, Ryutaro

  AU - Takahashi, Kakeru

  AU - Takahashi, Hirotaka

  AU - Akiteru, Takamori

  AU - Takano, Tadashi

  AU - Tanaka, Takahiro

  AU - Taniguchi, Keisuke

  AU - Taruya, Atsushi

  AU - Tashiro, Hiroyuki

  AU - Tokuda, Mitsuru

  AU - Tokunari, Masao

  AU - Toyoshima, Morio

  AU - Tsujikawa, Shinji

  AU - Tsunesada, Yoshiki

  AU - Utashima, Masayoshi

  AU - Yamakawa, Hiroshi

  AU - Yamamoto, Kazuhiro

  AU - Yamazaki, Toshitaka

  AU - Yokoyama, Juntchi

  AU - Yoo, Chul Moon

  AU - Yoshida, Shijun

  AU - Yoshino, Taizoh

  PY - 2008

  Y1 - 2008

  N2 - DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory) is the future Japanese space gravitational wave antenna with observation band around 0.1 Hz. It aims at detecting gravitational waves from various kinds of sources, with sufficient sensitivity to establish the gravitational wave astronomy. In the pre-conceptual design, DECIGO is formed by three drag-free spacecraft, 1000 km apart from one another. The relative displacements between proof masses housed in these spacecraft are measured by Fabry-Perot interferometers. We plan to launch DECIGO in 2024 after research and development phase, including two milestone missions (DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO) for verification of required technologies.

  AB - DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory) is the future Japanese space gravitational wave antenna with observation band around 0.1 Hz. It aims at detecting gravitational waves from various kinds of sources, with sufficient sensitivity to establish the gravitational wave astronomy. In the pre-conceptual design, DECIGO is formed by three drag-free spacecraft, 1000 km apart from one another. The relative displacements between proof masses housed in these spacecraft are measured by Fabry-Perot interferometers. We plan to launch DECIGO in 2024 after research and development phase, including two milestone missions (DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO) for verification of required technologies.

  KW - Astronomy

  KW - DECIGO

  KW - Gravitational waves

  KW - Space Mission

  UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84892961472&partnerID=8YFLogxK

  UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=84892961472&partnerID=8YFLogxK

  M3 - Conference contribution

  AN - SCOPUS:84892961472

  SN - 9812834265

  SN - 9789812834263

  SP - 2393

  EP - 2397

  BT - 11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity

  ER -