Dehydrogenation of methylcyclohexane over Pt/TiO2-Al2O3 catalysts

Yukihiro Sugiura, Tomomi Nagatsuka, Kouichi Kubo, Yuichiro Hirano, Akitoshi Nakamura, Kazunori Miyazawa, Yusuke Iizuka, Satoshi Furuta, Hideshi Iki, Takuma Higo, Yasushi Sekine

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Dehydrogenation of methylcyclohexane over Pt/TiO<sub>2</sub>-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalysts'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds