Effects of bowel preparation on the human gut microbiome and metabolome

Naoyoshi Nagata*, Mari Tohya, Shinji Fukuda, Wataru Suda, Suguru Nishijima, Fumihiko Takeuchi, Mitsuru Ohsugi, Tetsuro Tsujimoto, Tomoka Nakamura, Akira Shimomura, Naohiro Yanagisawa, Yuya Hisada, Kazuhiro Watanabe, Koh Imbe, Junichi Akiyama, Masashi Mizokami, Tohru Miyoshi-Akiyama, Naomi Uemura, Masahira Hattori

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    27 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Effects of bowel preparation on the human gut microbiome and metabolome'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences