Foreword: Special section on knowledge-based software engineering

Takahira Yamaguchi, Satoshi Kumagai, Hiroyuki Yamada, Haruki Ueno, Seiichi Komiya, Masa Aki Hashimoto, Shuichiro Yamamoto, Toshihiro Okamoto, Teruo Koyama, Yoshiaki Fukazawa, Kenji Kaijiri, Shigeo Kaneda, Atsuo Hazeyama, Tadashi Iijima, Syunsuke Yura, Kouichi Ono, Fumihiro Kumeno, Atsushi Kanai, Keiichi Katamine, Haruhiko KaiyaHirohisa Aman, Mizue Kayama, Naoki Fukuta, Tomoyuki Azuma, Hirohisa Aman, Behrouz H. Far, Toyohiko Hirota*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Foreword: Special section on knowledge-based software engineering'. Together they form a unique fingerprint.