Foreword: Special section on photonic devices using nanofabrication technology and their applications

Eiji Higurashi*, Nobuhiko Nishiyama, Takeru Amano, Akio Higo, Hiroyuki Ishii, Jun Mizuno, Masashi Nakao, Takahito Ono, Shinichi Saito, Takanori Shimizu, Yoshimasa Sugimoto, Junichi Takahara, Masayuki Izutsu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Foreword: Special section on photonic devices using nanofabrication technology and their applications'. Together they form a unique fingerprint.