High energy electron observation by polar patrol balloon flight in Antarctica

Shoji Torii, Tadahisa Tamura, Kenji Yoshida, Hisashi Kitamura, Takamasa Yamagami, Hiroyuki Murakami, Nobuhito Tateyama, Jun Nishimura, Yoshitaka Saito, Shigeo Ohta, Michiyoshi Namiki, Yukihiko Matsuzaka, Issei Iijima, Masaki Ejiri, Hisao Yamagishi, Akira Kadokura, Makio Shibata, Yusaku Katayose, Katsuaki Kasahara, Kohei MizutaniTadashi Kobayashi, Yoshiko Komori, Toshinori Yuda, Jin Chang

    Research output: Contribution to journalArticle

    11 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'High energy electron observation by polar patrol balloon flight in Antarctica'. Together they form a unique fingerprint.

    Earth & Environmental Sciences