Low temperature-induced circulating triiodothyronine accelerates seasonal testicular regression

Keisuke Ikegami, Yusuke Atsumi, Eriko Yorinaga, Hiroko Ono, Itaru Murayama, Yusuke Nakane, Wataru Ota, Natsumi Arai, Akinori Tega, Masayuki Iigo, Veerle M. Darras, Kazuyoshi Tsutsui, Yoshitaka Hayashi, Shosei Yoshida, Takashi Yoshimura

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    20 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Low temperature-induced circulating triiodothyronine accelerates seasonal testicular regression'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences