Message from MENS-12 symposium chairs

Yoshiaki Kakuda, Yufeng Wang, Jianhua Ma, Qun Jin, Zhingming Cai, Chin Chih Chang, Yinong Chen, Felicita Di Giandomenico, Juergen Dunkel, Xinxin Fan, Cheng Fu, Ruijun He, Teresa Higuera, Eitaro Kohno, Runhe Huang, Ruidong Li, Miroslaw Malek, Tomoyuki Ohta, Yizhi Ren, Achim RettbergKenichi Takahashi, Athanasios V. Vasilakos, Feng Xia, Baoliu Ye, Deqing Zou

Research output: Contribution to journalEditorial

ASJC Scopus subject areas

  • Artificial Intelligence
  • Computer Science Applications

Cite this

Kakuda, Y., Wang, Y., Ma, J., Jin, Q., Cai, Z., Chang, C. C., Chen, Y., Giandomenico, F. D., Dunkel, J., Fan, X., Fu, C., He, R., Higuera, T., Kohno, E., Huang, R., Li, R., Malek, M., Ohta, T., Ren, Y., ... Zou, D. (2012). Message from MENS-12 symposium chairs. Proceedings - IEEE 9th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing and IEEE 9th International Conference on Autonomic and Trusted Computing, UIC-ATC 2012, xl-xli. [6332135]. https://doi.org/10.1109/UIC-ATC.2012.170