Mutations in the gene encoding the E2 conjugating enzyme UBE2T cause fanconi anemia

Asuka Hira, Kenichi Yoshida, Koichi Sato, Yusuke Okuno, Yuichi Shiraishi, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Satoru Miyano, Akira Shimamoto, Hidetoshi Tahara, Etsuro Ito, Seiji Kojima, Hitoshi Kurumizaka, Seishi Ogawa, Minoru Takata*, Hiromasa Yabe, Miharu Yabe

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    79 Citations (Scopus)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Mutations in the gene encoding the E2 conjugating enzyme UBE2T cause fanconi anemia'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences