Replication stress induces accumulation of FANCD2 at central region of large fragile genes

Yusuke Okamoto, Watal M. Iwasaki, Kazuto Kugou, Kazuki K. Takahashi, Arisa Oda, Koichi Sato, Wataru Kobayashi, Hidehiko Kawai, Ryo Sakasai, Akifumi Takaori-Kondo, Takashi Yamamoto, Masato T. Kanemaki, Masato Taoka, Toshiaki Isobe, Hitoshi Kurumizaka, Hideki Innan, Kunihiro Ohta, Masamichi Ishiai, Minoru Takata

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    27 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'Replication stress induces accumulation of FANCD2 at central region of large fragile genes'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences