Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004

Tomomi Akutsu, Tomotada Akutsu, Masaki Ando, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Youichi Aso, Mark A. Barton, Peter Beyersdorf, Youhei Fujiki, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Yusaku Hamuro, Tomiyoshi Haruyama, Hideaki Hayakawa, Kazuhiro Hayama, Gerhard Heinzel, Gen'ichi HorikoshiHideo Iguchi, Yukiyoshi Iida, Kunihito Ioka, Hideki Ishitsuka, Norihiko Kamikubota, Nobuyuki Kanda, Takaharu Kaneyama, Yoshikazu Karasawa, Kunihiko Kasahara, Taketoshi Kasai, Mayu Katsuki, Keita Kawabe, Mari Kawamura, Seiji Kawamura, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Kazuhiro Kondo, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Kazuaki Kuroda, Takashi Kuwabara, Namio Matsuda, Norikatsu Mio, Kazuyuki Miura, Osamu Miyakawa, Shoken Miyama, Shinji Miyoki, Hiromi Mizusawa, Shigenori Moriwaki, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Yoshitaka Nagayama, Ken'ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Hiroyuki Nakano, Ken Ichi Nakao, Yuhiko Nishi, Kenji Numata, Yujiro Ogawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Akira Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Norichika Sago, Yoshio Saito, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Kouichi Sato, Nobuaki Sato, Shuichi Sato, Youhei Sato, Hidetsugu Seki, Aya Sekido, Naoki Seto, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Takakazu Shintomi, Kenji Soida, Kentaro Somiya, Toshikazu Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Hirotaka Takahashi, Ryutaro Takahashi, Akiteru Takamori, Shuzo Takemoto, Kohei Takeno, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Shinsuke Taniguchi, Toru Tanji, Daisuke Tatsumi, C. T. Taylor, Souichi Telada, Kuniharu Tochikubo, Masao Tokunari, Takayuki Tomaru, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Yoshiki Tsunesada, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Fumihiko Usui, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Akira Yamamoto, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Yuriko Yanagi, Tatsuo Yoda, Jun'ichi Yokoyama, Tatsuru Yoshida, Zong Hong Zhu

Research output: Contribution to journalArticle

12 Citations (Scopus)

Abstract

We analyze the data of the TAMA300 detector to search for gravitational waves from inspiraling compact star binaries with masses of the component stars in the range 1M-3M. In this analysis, 2705 hours of data, taken during the years 2000-2004, are used for the event search. We combine the results of different observation runs, and obtain a single upper limit on the rate of the coalescence of compact binaries in our Galaxy of 20 per year at a 90% confidence level. In this upper limit, the effects of various systematic errors such as the uncertainty of the background estimation and the calibration of the detector's sensitivity are included.

Original languageEnglish
Article number122002
JournalPhysical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
Volume74
Issue number12
DOIs
Publication statusPublished - 2006
Externally publishedYes

Fingerprint

binary stars
detectors
systematic errors
gravitational waves
coalescing
confidence
galaxies
stars

ASJC Scopus subject areas

  • Nuclear and High Energy Physics

Cite this

Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004. / Akutsu, Tomomi; Akutsu, Tomotada; Ando, Masaki; Arai, Koji; Araya, Akito; Asada, Hideki; Aso, Youichi; Barton, Mark A.; Beyersdorf, Peter; Fujiki, Youhei; Fujimoto, Masa Katsu; Fujita, Ryuichi; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Hamuro, Yusaku; Haruyama, Tomiyoshi; Hayakawa, Hideaki; Hayama, Kazuhiro; Heinzel, Gerhard; Horikoshi, Gen'ichi; Iguchi, Hideo; Iida, Yukiyoshi; Ioka, Kunihito; Ishitsuka, Hideki; Kamikubota, Norihiko; Kanda, Nobuyuki; Kaneyama, Takaharu; Karasawa, Yoshikazu; Kasahara, Kunihiko; Kasai, Taketoshi; Katsuki, Mayu; Kawabe, Keita; Kawamura, Mari; Kawamura, Seiji; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kondo, Kazuhiro; Kozai, Yoshihide; Kudoh, Hideaki; Kuroda, Kazuaki; Kuwabara, Takashi; Matsuda, Namio; Mio, Norikatsu; Miura, Kazuyuki; Miyakawa, Osamu; Miyama, Shoken; Miyoki, Shinji; Mizusawa, Hiromi; Moriwaki, Shigenori; Musha, Mitsuru; Nagano, Shigeo; Nagayama, Yoshitaka; Nakagawa, Ken'ichi; Nakamura, Takashi; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Ken Ichi; Nishi, Yuhiko; Numata, Kenji; Ogawa, Yujiro; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Okutomi, Akira; Oohara, Ken Ichi; Otsuka, Shigemi; Sago, Norichika; Saito, Yoshio; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Sato, Kouichi; Sato, Nobuaki; Sato, Shuichi; Sato, Youhei; Seki, Hidetsugu; Sekido, Aya; Seto, Naoki; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Shintomi, Takakazu; Soida, Kenji; Somiya, Kentaro; Suzuki, Toshikazu; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Hirotaka; Takahashi, Ryutaro; Takamori, Akiteru; Takemoto, Shuzo; Takeno, Kohei; Tanaka, Takahiro; Taniguchi, Keisuke; Taniguchi, Shinsuke; Tanji, Toru; Tatsumi, Daisuke; Taylor, C. T.; Telada, Souichi; Tochikubo, Kuniharu; Tokunari, Masao; Tomaru, Takayuki; Tsubono, Kimio; Tsuda, Nobuhiro; Tsunesada, Yoshiki; Uchiyama, Takashi; Ueda, Akitoshi; Ueda, Ken Ichi; Usui, Fumihiko; Waseda, Koichi; Watanabe, Yuko; Yakura, Hiromi; Yamamoto, Akira; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Yanagi, Yuriko; Yoda, Tatsuo; Yokoyama, Jun'ichi; Yoshida, Tatsuru; Zhu, Zong Hong.

In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, Vol. 74, No. 12, 122002, 2006.

Research output: Contribution to journalArticle

Akutsu, T, Akutsu, T, Ando, M, Arai, K, Araya, A, Asada, H, Aso, Y, Barton, MA, Beyersdorf, P, Fujiki, Y, Fujimoto, MK, Fujita, R, Fukushima, M, Futamase, T, Hamuro, Y, Haruyama, T, Hayakawa, H, Hayama, K, Heinzel, G, Horikoshi, G, Iguchi, H, Iida, Y, Ioka, K, Ishitsuka, H, Kamikubota, N, Kanda, N, Kaneyama, T, Karasawa, Y, Kasahara, K, Kasai, T, Katsuki, M, Kawabe, K, Kawamura, M, Kawamura, S, Kawashima, N, Kawazoe, F, Kojima, Y, Kokeyama, K, Kondo, K, Kozai, Y, Kudoh, H, Kuroda, K, Kuwabara, T, Matsuda, N, Mio, N, Miura, K, Miyakawa, O, Miyama, S, Miyoki, S, Mizusawa, H, Moriwaki, S, Musha, M, Nagano, S, Nagayama, Y, Nakagawa, K, Nakamura, T, Nakano, H, Nakao, KI, Nishi, Y, Numata, K, Ogawa, Y, Ohashi, M, Ohishi, N, Okutomi, A, Oohara, KI, Otsuka, S, Sago, N, Saito, Y, Sakata, S, Sasaki, M, Sato, K, Sato, N, Sato, S, Sato, Y, Seki, H, Sekido, A, Seto, N, Shibata, M, Shinkai, H, Shintomi, T, Soida, K, Somiya, K, Suzuki, T, Tagoshi, H, Takahashi, H, Takahashi, R, Takamori, A, Takemoto, S, Takeno, K, Tanaka, T, Taniguchi, K, Taniguchi, S, Tanji, T, Tatsumi, D, Taylor, CT, Telada, S, Tochikubo, K, Tokunari, M, Tomaru, T, Tsubono, K, Tsuda, N, Tsunesada, Y, Uchiyama, T, Ueda, A, Ueda, KI, Usui, F, Waseda, K, Watanabe, Y, Yakura, H, Yamamoto, A, Yamamoto, K, Yamazaki, T, Yanagi, Y, Yoda, T, Yokoyama, J, Yoshida, T & Zhu, ZH 2006, 'Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004', Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, vol. 74, no. 12, 122002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.74.122002
Akutsu, Tomomi ; Akutsu, Tomotada ; Ando, Masaki ; Arai, Koji ; Araya, Akito ; Asada, Hideki ; Aso, Youichi ; Barton, Mark A. ; Beyersdorf, Peter ; Fujiki, Youhei ; Fujimoto, Masa Katsu ; Fujita, Ryuichi ; Fukushima, Mitsuhiro ; Futamase, Toshifumi ; Hamuro, Yusaku ; Haruyama, Tomiyoshi ; Hayakawa, Hideaki ; Hayama, Kazuhiro ; Heinzel, Gerhard ; Horikoshi, Gen'ichi ; Iguchi, Hideo ; Iida, Yukiyoshi ; Ioka, Kunihito ; Ishitsuka, Hideki ; Kamikubota, Norihiko ; Kanda, Nobuyuki ; Kaneyama, Takaharu ; Karasawa, Yoshikazu ; Kasahara, Kunihiko ; Kasai, Taketoshi ; Katsuki, Mayu ; Kawabe, Keita ; Kawamura, Mari ; Kawamura, Seiji ; Kawashima, Nobuki ; Kawazoe, Fumiko ; Kojima, Yasufumi ; Kokeyama, Keiko ; Kondo, Kazuhiro ; Kozai, Yoshihide ; Kudoh, Hideaki ; Kuroda, Kazuaki ; Kuwabara, Takashi ; Matsuda, Namio ; Mio, Norikatsu ; Miura, Kazuyuki ; Miyakawa, Osamu ; Miyama, Shoken ; Miyoki, Shinji ; Mizusawa, Hiromi ; Moriwaki, Shigenori ; Musha, Mitsuru ; Nagano, Shigeo ; Nagayama, Yoshitaka ; Nakagawa, Ken'ichi ; Nakamura, Takashi ; Nakano, Hiroyuki ; Nakao, Ken Ichi ; Nishi, Yuhiko ; Numata, Kenji ; Ogawa, Yujiro ; Ohashi, Masatake ; Ohishi, Naoko ; Okutomi, Akira ; Oohara, Ken Ichi ; Otsuka, Shigemi ; Sago, Norichika ; Saito, Yoshio ; Sakata, Shihori ; Sasaki, Misao ; Sato, Kouichi ; Sato, Nobuaki ; Sato, Shuichi ; Sato, Youhei ; Seki, Hidetsugu ; Sekido, Aya ; Seto, Naoki ; Shibata, Masaru ; Shinkai, Hisaaki ; Shintomi, Takakazu ; Soida, Kenji ; Somiya, Kentaro ; Suzuki, Toshikazu ; Tagoshi, Hideyuki ; Takahashi, Hirotaka ; Takahashi, Ryutaro ; Takamori, Akiteru ; Takemoto, Shuzo ; Takeno, Kohei ; Tanaka, Takahiro ; Taniguchi, Keisuke ; Taniguchi, Shinsuke ; Tanji, Toru ; Tatsumi, Daisuke ; Taylor, C. T. ; Telada, Souichi ; Tochikubo, Kuniharu ; Tokunari, Masao ; Tomaru, Takayuki ; Tsubono, Kimio ; Tsuda, Nobuhiro ; Tsunesada, Yoshiki ; Uchiyama, Takashi ; Ueda, Akitoshi ; Ueda, Ken Ichi ; Usui, Fumihiko ; Waseda, Koichi ; Watanabe, Yuko ; Yakura, Hiromi ; Yamamoto, Akira ; Yamamoto, Kazuhiro ; Yamazaki, Toshitaka ; Yanagi, Yuriko ; Yoda, Tatsuo ; Yokoyama, Jun'ichi ; Yoshida, Tatsuru ; Zhu, Zong Hong. / Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004. In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 2006 ; Vol. 74, No. 12.
@article{21b7156336a1423494d2b107702a0cfe,
title = "Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004",
abstract = "We analyze the data of the TAMA300 detector to search for gravitational waves from inspiraling compact star binaries with masses of the component stars in the range 1M-3M. In this analysis, 2705 hours of data, taken during the years 2000-2004, are used for the event search. We combine the results of different observation runs, and obtain a single upper limit on the rate of the coalescence of compact binaries in our Galaxy of 20 per year at a 90{\%} confidence level. In this upper limit, the effects of various systematic errors such as the uncertainty of the background estimation and the calibration of the detector's sensitivity are included.",
author = "Tomomi Akutsu and Tomotada Akutsu and Masaki Ando and Koji Arai and Akito Araya and Hideki Asada and Youichi Aso and Barton, {Mark A.} and Peter Beyersdorf and Youhei Fujiki and Fujimoto, {Masa Katsu} and Ryuichi Fujita and Mitsuhiro Fukushima and Toshifumi Futamase and Yusaku Hamuro and Tomiyoshi Haruyama and Hideaki Hayakawa and Kazuhiro Hayama and Gerhard Heinzel and Gen'ichi Horikoshi and Hideo Iguchi and Yukiyoshi Iida and Kunihito Ioka and Hideki Ishitsuka and Norihiko Kamikubota and Nobuyuki Kanda and Takaharu Kaneyama and Yoshikazu Karasawa and Kunihiko Kasahara and Taketoshi Kasai and Mayu Katsuki and Keita Kawabe and Mari Kawamura and Seiji Kawamura and Nobuki Kawashima and Fumiko Kawazoe and Yasufumi Kojima and Keiko Kokeyama and Kazuhiro Kondo and Yoshihide Kozai and Hideaki Kudoh and Kazuaki Kuroda and Takashi Kuwabara and Namio Matsuda and Norikatsu Mio and Kazuyuki Miura and Osamu Miyakawa and Shoken Miyama and Shinji Miyoki and Hiromi Mizusawa and Shigenori Moriwaki and Mitsuru Musha and Shigeo Nagano and Yoshitaka Nagayama and Ken'ichi Nakagawa and Takashi Nakamura and Hiroyuki Nakano and Nakao, {Ken Ichi} and Yuhiko Nishi and Kenji Numata and Yujiro Ogawa and Masatake Ohashi and Naoko Ohishi and Akira Okutomi and Oohara, {Ken Ichi} and Shigemi Otsuka and Norichika Sago and Yoshio Saito and Shihori Sakata and Misao Sasaki and Kouichi Sato and Nobuaki Sato and Shuichi Sato and Youhei Sato and Hidetsugu Seki and Aya Sekido and Naoki Seto and Masaru Shibata and Hisaaki Shinkai and Takakazu Shintomi and Kenji Soida and Kentaro Somiya and Toshikazu Suzuki and Hideyuki Tagoshi and Hirotaka Takahashi and Ryutaro Takahashi and Akiteru Takamori and Shuzo Takemoto and Kohei Takeno and Takahiro Tanaka and Keisuke Taniguchi and Shinsuke Taniguchi and Toru Tanji and Daisuke Tatsumi and Taylor, {C. T.} and Souichi Telada and Kuniharu Tochikubo and Masao Tokunari and Takayuki Tomaru and Kimio Tsubono and Nobuhiro Tsuda and Yoshiki Tsunesada and Takashi Uchiyama and Akitoshi Ueda and Ueda, {Ken Ichi} and Fumihiko Usui and Koichi Waseda and Yuko Watanabe and Hiromi Yakura and Akira Yamamoto and Kazuhiro Yamamoto and Toshitaka Yamazaki and Yuriko Yanagi and Tatsuo Yoda and Jun'ichi Yokoyama and Tatsuru Yoshida and Zhu, {Zong Hong}",
year = "2006",
doi = "10.1103/PhysRevD.74.122002",
language = "English",
volume = "74",
journal = "Physical review D: Particles and fields",
issn = "0556-2821",
publisher = "American Institute of Physics Publising LLC",
number = "12",

}

TY - JOUR

T1 - Results of the search for inspiraling compact star binaries from TAMA300's observation in 2000-2004

AU - Akutsu, Tomomi

AU - Akutsu, Tomotada

AU - Ando, Masaki

AU - Arai, Koji

AU - Araya, Akito

AU - Asada, Hideki

AU - Aso, Youichi

AU - Barton, Mark A.

AU - Beyersdorf, Peter

AU - Fujiki, Youhei

AU - Fujimoto, Masa Katsu

AU - Fujita, Ryuichi

AU - Fukushima, Mitsuhiro

AU - Futamase, Toshifumi

AU - Hamuro, Yusaku

AU - Haruyama, Tomiyoshi

AU - Hayakawa, Hideaki

AU - Hayama, Kazuhiro

AU - Heinzel, Gerhard

AU - Horikoshi, Gen'ichi

AU - Iguchi, Hideo

AU - Iida, Yukiyoshi

AU - Ioka, Kunihito

AU - Ishitsuka, Hideki

AU - Kamikubota, Norihiko

AU - Kanda, Nobuyuki

AU - Kaneyama, Takaharu

AU - Karasawa, Yoshikazu

AU - Kasahara, Kunihiko

AU - Kasai, Taketoshi

AU - Katsuki, Mayu

AU - Kawabe, Keita

AU - Kawamura, Mari

AU - Kawamura, Seiji

AU - Kawashima, Nobuki

AU - Kawazoe, Fumiko

AU - Kojima, Yasufumi

AU - Kokeyama, Keiko

AU - Kondo, Kazuhiro

AU - Kozai, Yoshihide

AU - Kudoh, Hideaki

AU - Kuroda, Kazuaki

AU - Kuwabara, Takashi

AU - Matsuda, Namio

AU - Mio, Norikatsu

AU - Miura, Kazuyuki

AU - Miyakawa, Osamu

AU - Miyama, Shoken

AU - Miyoki, Shinji

AU - Mizusawa, Hiromi

AU - Moriwaki, Shigenori

AU - Musha, Mitsuru

AU - Nagano, Shigeo

AU - Nagayama, Yoshitaka

AU - Nakagawa, Ken'ichi

AU - Nakamura, Takashi

AU - Nakano, Hiroyuki

AU - Nakao, Ken Ichi

AU - Nishi, Yuhiko

AU - Numata, Kenji

AU - Ogawa, Yujiro

AU - Ohashi, Masatake

AU - Ohishi, Naoko

AU - Okutomi, Akira

AU - Oohara, Ken Ichi

AU - Otsuka, Shigemi

AU - Sago, Norichika

AU - Saito, Yoshio

AU - Sakata, Shihori

AU - Sasaki, Misao

AU - Sato, Kouichi

AU - Sato, Nobuaki

AU - Sato, Shuichi

AU - Sato, Youhei

AU - Seki, Hidetsugu

AU - Sekido, Aya

AU - Seto, Naoki

AU - Shibata, Masaru

AU - Shinkai, Hisaaki

AU - Shintomi, Takakazu

AU - Soida, Kenji

AU - Somiya, Kentaro

AU - Suzuki, Toshikazu

AU - Tagoshi, Hideyuki

AU - Takahashi, Hirotaka

AU - Takahashi, Ryutaro

AU - Takamori, Akiteru

AU - Takemoto, Shuzo

AU - Takeno, Kohei

AU - Tanaka, Takahiro

AU - Taniguchi, Keisuke

AU - Taniguchi, Shinsuke

AU - Tanji, Toru

AU - Tatsumi, Daisuke

AU - Taylor, C. T.

AU - Telada, Souichi

AU - Tochikubo, Kuniharu

AU - Tokunari, Masao

AU - Tomaru, Takayuki

AU - Tsubono, Kimio

AU - Tsuda, Nobuhiro

AU - Tsunesada, Yoshiki

AU - Uchiyama, Takashi

AU - Ueda, Akitoshi

AU - Ueda, Ken Ichi

AU - Usui, Fumihiko

AU - Waseda, Koichi

AU - Watanabe, Yuko

AU - Yakura, Hiromi

AU - Yamamoto, Akira

AU - Yamamoto, Kazuhiro

AU - Yamazaki, Toshitaka

AU - Yanagi, Yuriko

AU - Yoda, Tatsuo

AU - Yokoyama, Jun'ichi

AU - Yoshida, Tatsuru

AU - Zhu, Zong Hong

PY - 2006

Y1 - 2006

N2 - We analyze the data of the TAMA300 detector to search for gravitational waves from inspiraling compact star binaries with masses of the component stars in the range 1M-3M. In this analysis, 2705 hours of data, taken during the years 2000-2004, are used for the event search. We combine the results of different observation runs, and obtain a single upper limit on the rate of the coalescence of compact binaries in our Galaxy of 20 per year at a 90% confidence level. In this upper limit, the effects of various systematic errors such as the uncertainty of the background estimation and the calibration of the detector's sensitivity are included.

AB - We analyze the data of the TAMA300 detector to search for gravitational waves from inspiraling compact star binaries with masses of the component stars in the range 1M-3M. In this analysis, 2705 hours of data, taken during the years 2000-2004, are used for the event search. We combine the results of different observation runs, and obtain a single upper limit on the rate of the coalescence of compact binaries in our Galaxy of 20 per year at a 90% confidence level. In this upper limit, the effects of various systematic errors such as the uncertainty of the background estimation and the calibration of the detector's sensitivity are included.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=33845733152&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=33845733152&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1103/PhysRevD.74.122002

DO - 10.1103/PhysRevD.74.122002

M3 - Article

AN - SCOPUS:33845733152

VL - 74

JO - Physical review D: Particles and fields

JF - Physical review D: Particles and fields

SN - 0556-2821

IS - 12

M1 - 122002

ER -