Search for 10 TeV burst-like events coincident with the BATSE bursts using the Tibet air shower array

M. Amenomori, Z. Cao, B. Z. Dai, L. K. Ding, Y. X. Feng, Z. Y. Feng, K. Hibino, N. Hotta, Q. Huang, A. X. Huo, H. Y. Jia, G. Z. Jiang, S. Q. Jiao, F. Kajino, K. Kasahara, Labaciren, S. M. Liu, D. M. Mei, L. Meng, X. R. MengMimaciren, K. Mizutani, J. Mu, H. Nanjo, M. Nishizawa, M. Ohnishi, I. Ohta, T. Ouchi, J. R. Ren, To Saito, M. Sakata, Z. Z. Shi, M. Shibata, A. Shiomi, T. Shirai, H. Sugimoto, K. Taira, Y. H. Tan, N. Tateyama, Shoji Torii, H. Wang, C. Z. Wen, Y. Yamamoto, G. C. Yu, P. Yuan, T. Yuda, C. S. Zhang, H. M. Zhang, L. Zhang, Zhasang, Zhaxiciren, W. D. Zhou

Research output: Contribution to journalArticle

43 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Search for 10 TeV burst-like events coincident with the BATSE bursts using the Tibet air shower array'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences