Special section on new technologies and their applications of the Internet IV

Jun Matsukata*, Ichiro Iida, Shingo Ichii, Takashi Imaizumi, Kyoji Umemura, Hiroshi Esaki, Mitsuhiro Okamoto, Hiroshi G. Okuno, Mizue Kayama, Ryutaro Kawamura, Kunio Goto, Shigeki Goto, Shiro Sakata, Hideki Sunahara, Shuichi Tashiro, Yasuo Tan, Yukio Tsuruoka, Fumio Teraoka, Matsuaki Terada, Osamu NakamuraMasaya Nakayama, Kouji Nishimura, Kazutoshi Fujikawa, Kenji Horikawa, Shigeru Miyake, Katsuyuki Yamazaki, Kenichi Yoshida

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Special section on new technologies and their applications of the Internet IV'. Together they form a unique fingerprint.