SUMO modification system facilitates the exchange of histone variant H2A.Z-2 at DNA damage sites

Atsuhiko Fukuto, Masae Ikura, Tsuyoshi Ikura, Jiying Sun, Yasunori Horikoshi, Hiroki Shima, Kazuhiko Igarashi, Masayuki Kusakabe, Masahiko Harata, Naoki Horikoshi, Hitoshi Kurumizaka, Yoshiaki Kiuchi, Satoshi Tashiro

    Research output: Contribution to journalArticle

    7 Citations (Scopus)

    Fingerprint Dive into the research topics of 'SUMO modification system facilitates the exchange of histone variant H2A.Z-2 at DNA damage sites'. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences