The event trigger system for CALET

Yoshitaka Ueyama, Shoji Torii, Katsuaki Kasahara, Hiroyuki Murakami, Shunsuke Ozawa, Yosui Akaike, Tae Niita, Masanori Nakamura, Keisuke Yoshida, Tadahisa Tamura, Shoji Okuno, Yusaku Katayose, Yuki Shimizu

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'The event trigger system for CALET'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy