The Japanese space gravitational wave antenna: DECIGO

Seiji Kawamura, Masaki Ando, Naoki Seto, Shuichi Sato, Takashi Nakamura, Kimio Tsubono, Nobuyuki Kanda, Takahiro Tanaka, Jun'Ichi Yokoyama, Ikkoh Funaki, Kenji Numata, Kunihito Ioka, Takeshi Takashima, Kazuhiro Agatsuma, Tomotada Akutsu, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Yoichi AsoDan Chen, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yumiko Ejiri, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Feng Lei Hong, Hideyuki Horisawa, Mizuhiko Hosokawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Koji Ishidoshiro, Hideki Ishihara, Takehiko Ishikawa, Hideharu Ishizaki, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Kiwamu Izumi, Isao Kawano, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Sachiko Kuroyanagi, Keiichi Maeda, Hideo Matsuhara, Nobuyuki Matsumoto, Yuta Michimura, Osamu Miyakawa, Umpei Miyamoto, Shinji Miyoki, Mutsuko Y. Morimoto, Toshiyuki Morisawa, Shigenori Moriwaki, Shinji Mukohyama, Mitsuru Musha, Shigeo Nagano, Isao Naito, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Kazuhiro Nakazawa, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Taiga Noumi, Yoshiyuki Obuchi, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Kenshi Okada, Norio Okada, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Ryo Saito, Masaaki Sakagami, Shin Ichiro Sakai, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Takashi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Ayaka Shoda, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Yudai Suwa, Rieko Suzuki, Hideyuki Tagoshi, Fuminobu Takahashi, Kakeru Takahashi, Keitaro Takahashi, Ryutaro Takahashi, Ryuichi Takahashi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Nobuyuki Tanaka, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Yasuo Torii, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Masayoshi Utashima, Yaka Wakabayashi, Kent Yagi, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino, Ke Xun Sun

  Research output: Contribution to journalArticle

  181 Citations (Scopus)

  Abstract

  The objectives of the DECi-hertz Interferometer Gravitational Wave Observatory (DECIGO) are to open a new window of observation for gravitational wave astronomy and to obtain insight into significant areas of science, such as verifying and characterizing inflation, determining the thermal history of the universe, characterizing dark energy, describing the formation mechanism of supermassive black holes in the center of galaxies, testing alternative theories of gravity, seeking black hole dark matter, understanding the physics of neutron stars and searching for planets around double neutron stars. DECIGO consists of four clusters of spacecraft in heliocentric orbits; each cluster employs three drag-free spacecraft, 1000 km apart from each other, whose relative displacements are measured by three pairs of differential Fabry-Perot Michelson interferometers. Two milestone missions, DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO, will be launched to demonstrate required technologies and possibly to detect gravitational waves.

  Original languageEnglish
  Article number094011
  JournalClassical and Quantum Gravity
  Volume28
  Issue number9
  DOIs
  Publication statusPublished - 2011 May 7

  Fingerprint

  gravitational wave antennas
  gravitational waves
  observatories
  interferometers
  neutron stars
  spacecraft
  solar orbits
  double stars
  Fabry-Perot interferometers
  Michelson interferometers
  dark energy
  astronomy
  drag
  planets
  dark matter
  universe
  histories
  gravitation
  galaxies
  physics

  ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy (miscellaneous)

  Cite this

  Kawamura, S., Ando, M., Seto, N., Sato, S., Nakamura, T., Tsubono, K., ... Sun, K. X. (2011). The Japanese space gravitational wave antenna: DECIGO. Classical and Quantum Gravity, 28(9), [094011]. https://doi.org/10.1088/0264-9381/28/9/094011

  The Japanese space gravitational wave antenna : DECIGO. / Kawamura, Seiji; Ando, Masaki; Seto, Naoki; Sato, Shuichi; Nakamura, Takashi; Tsubono, Kimio; Kanda, Nobuyuki; Tanaka, Takahiro; Yokoyama, Jun'Ichi; Funaki, Ikkoh; Numata, Kenji; Ioka, Kunihito; Takashima, Takeshi; Agatsuma, Kazuhiro; Akutsu, Tomotada; Aoyanagi, Koh Suke; Arai, Koji; Araya, Akito; Asada, Hideki; Aso, Yoichi; Chen, Dan; Chiba, Takeshi; Ebisuzaki, Toshikazu; Ejiri, Yumiko; Enoki, Motohiro; Eriguchi, Yoshiharu; Fujimoto, Masa Katsu; Fujita, Ryuichi; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Harada, Tomohiro; Hashimoto, Tatsuaki; Hayama, Kazuhiro; Hikida, Wataru; Himemoto, Yoshiaki; Hirabayashi, Hisashi; Hiramatsu, Takashi; Hong, Feng Lei; Horisawa, Hideyuki; Hosokawa, Mizuhiko; Ichiki, Kiyotomo; Ikegami, Takeshi; Inoue, Kaiki T.; Ishidoshiro, Koji; Ishihara, Hideki; Ishikawa, Takehiko; Ishizaki, Hideharu; Ito, Hiroyuki; Itoh, Yousuke; Izumi, Kiwamu; Kawano, Isao; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kishimoto, Naoko; Kiuchi, Kenta; Kobayashi, Shiho; Kohri, Kazunori; Koizumi, Hiroyuki; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kokuyama, Wataru; Kotake, Kei; Kozai, Yoshihide; Kunimori, Hiroo; Kuninaka, Hitoshi; Kuroda, Kazuaki; Kuroyanagi, Sachiko; Maeda, Keiichi; Matsuhara, Hideo; Matsumoto, Nobuyuki; Michimura, Yuta; Miyakawa, Osamu; Miyamoto, Umpei; Miyoki, Shinji; Morimoto, Mutsuko Y.; Morisawa, Toshiyuki; Moriwaki, Shigenori; Mukohyama, Shinji; Musha, Mitsuru; Nagano, Shigeo; Naito, Isao; Nakamura, Kouji; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Kenichi; Nakasuka, Shinichi; Nakayama, Yoshinori; Nakazawa, Kazuhiro; Nishida, Erina; Nishiyama, Kazutaka; Nishizawa, Atsushi; Niwa, Yoshito; Noumi, Taiga; Obuchi, Yoshiyuki; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Ohkawa, Masashi; Okada, Kenshi; Okada, Norio; Oohara, Kenichi; Sago, Norichika; Saijo, Motoyuki; Saito, Ryo; Sakagami, Masaaki; Sakai, Shin Ichiro; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Sato, Takashi; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Shoda, Ayaka; Somiya, Kentaro; Sotani, Hajime; Sugiyama, Naoshi; Suwa, Yudai; Suzuki, Rieko; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Fuminobu; Takahashi, Kakeru; Takahashi, Keitaro; Takahashi, Ryutaro; Takahashi, Ryuichi; Takahashi, Tadayuki; Takahashi, Hirotaka; Akiteru, Takamori; Takano, Tadashi; Tanaka, Nobuyuki; Taniguchi, Keisuke; Taruya, Atsushi; Tashiro, Hiroyuki; Torii, Yasuo; Toyoshima, Morio; Tsujikawa, Shinji; Tsunesada, Yoshiki; Ueda, Akitoshi; Ueda, Ken Ichi; Utashima, Masayoshi; Wakabayashi, Yaka; Yagi, Kent; Yamakawa, Hiroshi; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Yoo, Chul Moon; Yoshida, Shijun; Yoshino, Taizoh; Sun, Ke Xun.

  In: Classical and Quantum Gravity, Vol. 28, No. 9, 094011, 07.05.2011.

  Research output: Contribution to journalArticle

  Kawamura, S, Ando, M, Seto, N, Sato, S, Nakamura, T, Tsubono, K, Kanda, N, Tanaka, T, Yokoyama, JI, Funaki, I, Numata, K, Ioka, K, Takashima, T, Agatsuma, K, Akutsu, T, Aoyanagi, KS, Arai, K, Araya, A, Asada, H, Aso, Y, Chen, D, Chiba, T, Ebisuzaki, T, Ejiri, Y, Enoki, M, Eriguchi, Y, Fujimoto, MK, Fujita, R, Fukushima, M, Futamase, T, Harada, T, Hashimoto, T, Hayama, K, Hikida, W, Himemoto, Y, Hirabayashi, H, Hiramatsu, T, Hong, FL, Horisawa, H, Hosokawa, M, Ichiki, K, Ikegami, T, Inoue, KT, Ishidoshiro, K, Ishihara, H, Ishikawa, T, Ishizaki, H, Ito, H, Itoh, Y, Izumi, K, Kawano, I, Kawashima, N, Kawazoe, F, Kishimoto, N, Kiuchi, K, Kobayashi, S, Kohri, K, Koizumi, H, Kojima, Y, Kokeyama, K, Kokuyama, W, Kotake, K, Kozai, Y, Kunimori, H, Kuninaka, H, Kuroda, K, Kuroyanagi, S, Maeda, K, Matsuhara, H, Matsumoto, N, Michimura, Y, Miyakawa, O, Miyamoto, U, Miyoki, S, Morimoto, MY, Morisawa, T, Moriwaki, S, Mukohyama, S, Musha, M, Nagano, S, Naito, I, Nakamura, K, Nakano, H, Nakao, K, Nakasuka, S, Nakayama, Y, Nakazawa, K, Nishida, E, Nishiyama, K, Nishizawa, A, Niwa, Y, Noumi, T, Obuchi, Y, Ohashi, M, Ohishi, N, Ohkawa, M, Okada, K, Okada, N, Oohara, K, Sago, N, Saijo, M, Saito, R, Sakagami, M, Sakai, SI, Sakata, S, Sasaki, M, Sato, T, Shibata, M, Shinkai, H, Shoda, A, Somiya, K, Sotani, H, Sugiyama, N, Suwa, Y, Suzuki, R, Tagoshi, H, Takahashi, F, Takahashi, K, Takahashi, K, Takahashi, R, Takahashi, R, Takahashi, T, Takahashi, H, Akiteru, T, Takano, T, Tanaka, N, Taniguchi, K, Taruya, A, Tashiro, H, Torii, Y, Toyoshima, M, Tsujikawa, S, Tsunesada, Y, Ueda, A, Ueda, KI, Utashima, M, Wakabayashi, Y, Yagi, K, Yamakawa, H, Yamamoto, K, Yamazaki, T, Yoo, CM, Yoshida, S, Yoshino, T & Sun, KX 2011, 'The Japanese space gravitational wave antenna: DECIGO', Classical and Quantum Gravity, vol. 28, no. 9, 094011. https://doi.org/10.1088/0264-9381/28/9/094011
  Kawamura S, Ando M, Seto N, Sato S, Nakamura T, Tsubono K et al. The Japanese space gravitational wave antenna: DECIGO. Classical and Quantum Gravity. 2011 May 7;28(9). 094011. https://doi.org/10.1088/0264-9381/28/9/094011
  Kawamura, Seiji ; Ando, Masaki ; Seto, Naoki ; Sato, Shuichi ; Nakamura, Takashi ; Tsubono, Kimio ; Kanda, Nobuyuki ; Tanaka, Takahiro ; Yokoyama, Jun'Ichi ; Funaki, Ikkoh ; Numata, Kenji ; Ioka, Kunihito ; Takashima, Takeshi ; Agatsuma, Kazuhiro ; Akutsu, Tomotada ; Aoyanagi, Koh Suke ; Arai, Koji ; Araya, Akito ; Asada, Hideki ; Aso, Yoichi ; Chen, Dan ; Chiba, Takeshi ; Ebisuzaki, Toshikazu ; Ejiri, Yumiko ; Enoki, Motohiro ; Eriguchi, Yoshiharu ; Fujimoto, Masa Katsu ; Fujita, Ryuichi ; Fukushima, Mitsuhiro ; Futamase, Toshifumi ; Harada, Tomohiro ; Hashimoto, Tatsuaki ; Hayama, Kazuhiro ; Hikida, Wataru ; Himemoto, Yoshiaki ; Hirabayashi, Hisashi ; Hiramatsu, Takashi ; Hong, Feng Lei ; Horisawa, Hideyuki ; Hosokawa, Mizuhiko ; Ichiki, Kiyotomo ; Ikegami, Takeshi ; Inoue, Kaiki T. ; Ishidoshiro, Koji ; Ishihara, Hideki ; Ishikawa, Takehiko ; Ishizaki, Hideharu ; Ito, Hiroyuki ; Itoh, Yousuke ; Izumi, Kiwamu ; Kawano, Isao ; Kawashima, Nobuki ; Kawazoe, Fumiko ; Kishimoto, Naoko ; Kiuchi, Kenta ; Kobayashi, Shiho ; Kohri, Kazunori ; Koizumi, Hiroyuki ; Kojima, Yasufumi ; Kokeyama, Keiko ; Kokuyama, Wataru ; Kotake, Kei ; Kozai, Yoshihide ; Kunimori, Hiroo ; Kuninaka, Hitoshi ; Kuroda, Kazuaki ; Kuroyanagi, Sachiko ; Maeda, Keiichi ; Matsuhara, Hideo ; Matsumoto, Nobuyuki ; Michimura, Yuta ; Miyakawa, Osamu ; Miyamoto, Umpei ; Miyoki, Shinji ; Morimoto, Mutsuko Y. ; Morisawa, Toshiyuki ; Moriwaki, Shigenori ; Mukohyama, Shinji ; Musha, Mitsuru ; Nagano, Shigeo ; Naito, Isao ; Nakamura, Kouji ; Nakano, Hiroyuki ; Nakao, Kenichi ; Nakasuka, Shinichi ; Nakayama, Yoshinori ; Nakazawa, Kazuhiro ; Nishida, Erina ; Nishiyama, Kazutaka ; Nishizawa, Atsushi ; Niwa, Yoshito ; Noumi, Taiga ; Obuchi, Yoshiyuki ; Ohashi, Masatake ; Ohishi, Naoko ; Ohkawa, Masashi ; Okada, Kenshi ; Okada, Norio ; Oohara, Kenichi ; Sago, Norichika ; Saijo, Motoyuki ; Saito, Ryo ; Sakagami, Masaaki ; Sakai, Shin Ichiro ; Sakata, Shihori ; Sasaki, Misao ; Sato, Takashi ; Shibata, Masaru ; Shinkai, Hisaaki ; Shoda, Ayaka ; Somiya, Kentaro ; Sotani, Hajime ; Sugiyama, Naoshi ; Suwa, Yudai ; Suzuki, Rieko ; Tagoshi, Hideyuki ; Takahashi, Fuminobu ; Takahashi, Kakeru ; Takahashi, Keitaro ; Takahashi, Ryutaro ; Takahashi, Ryuichi ; Takahashi, Tadayuki ; Takahashi, Hirotaka ; Akiteru, Takamori ; Takano, Tadashi ; Tanaka, Nobuyuki ; Taniguchi, Keisuke ; Taruya, Atsushi ; Tashiro, Hiroyuki ; Torii, Yasuo ; Toyoshima, Morio ; Tsujikawa, Shinji ; Tsunesada, Yoshiki ; Ueda, Akitoshi ; Ueda, Ken Ichi ; Utashima, Masayoshi ; Wakabayashi, Yaka ; Yagi, Kent ; Yamakawa, Hiroshi ; Yamamoto, Kazuhiro ; Yamazaki, Toshitaka ; Yoo, Chul Moon ; Yoshida, Shijun ; Yoshino, Taizoh ; Sun, Ke Xun. / The Japanese space gravitational wave antenna : DECIGO. In: Classical and Quantum Gravity. 2011 ; Vol. 28, No. 9.
  @article{6da43a4b1fdb43a8869d01a677abbf78,
  title = "The Japanese space gravitational wave antenna: DECIGO",
  abstract = "The objectives of the DECi-hertz Interferometer Gravitational Wave Observatory (DECIGO) are to open a new window of observation for gravitational wave astronomy and to obtain insight into significant areas of science, such as verifying and characterizing inflation, determining the thermal history of the universe, characterizing dark energy, describing the formation mechanism of supermassive black holes in the center of galaxies, testing alternative theories of gravity, seeking black hole dark matter, understanding the physics of neutron stars and searching for planets around double neutron stars. DECIGO consists of four clusters of spacecraft in heliocentric orbits; each cluster employs three drag-free spacecraft, 1000 km apart from each other, whose relative displacements are measured by three pairs of differential Fabry-Perot Michelson interferometers. Two milestone missions, DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO, will be launched to demonstrate required technologies and possibly to detect gravitational waves.",
  author = "Seiji Kawamura and Masaki Ando and Naoki Seto and Shuichi Sato and Takashi Nakamura and Kimio Tsubono and Nobuyuki Kanda and Takahiro Tanaka and Jun'Ichi Yokoyama and Ikkoh Funaki and Kenji Numata and Kunihito Ioka and Takeshi Takashima and Kazuhiro Agatsuma and Tomotada Akutsu and Aoyanagi, {Koh Suke} and Koji Arai and Akito Araya and Hideki Asada and Yoichi Aso and Dan Chen and Takeshi Chiba and Toshikazu Ebisuzaki and Yumiko Ejiri and Motohiro Enoki and Yoshiharu Eriguchi and Fujimoto, {Masa Katsu} and Ryuichi Fujita and Mitsuhiro Fukushima and Toshifumi Futamase and Tomohiro Harada and Tatsuaki Hashimoto and Kazuhiro Hayama and Wataru Hikida and Yoshiaki Himemoto and Hisashi Hirabayashi and Takashi Hiramatsu and Hong, {Feng Lei} and Hideyuki Horisawa and Mizuhiko Hosokawa and Kiyotomo Ichiki and Takeshi Ikegami and Inoue, {Kaiki T.} and Koji Ishidoshiro and Hideki Ishihara and Takehiko Ishikawa and Hideharu Ishizaki and Hiroyuki Ito and Yousuke Itoh and Kiwamu Izumi and Isao Kawano and Nobuki Kawashima and Fumiko Kawazoe and Naoko Kishimoto and Kenta Kiuchi and Shiho Kobayashi and Kazunori Kohri and Hiroyuki Koizumi and Yasufumi Kojima and Keiko Kokeyama and Wataru Kokuyama and Kei Kotake and Yoshihide Kozai and Hiroo Kunimori and Hitoshi Kuninaka and Kazuaki Kuroda and Sachiko Kuroyanagi and Keiichi Maeda and Hideo Matsuhara and Nobuyuki Matsumoto and Yuta Michimura and Osamu Miyakawa and Umpei Miyamoto and Shinji Miyoki and Morimoto, {Mutsuko Y.} and Toshiyuki Morisawa and Shigenori Moriwaki and Shinji Mukohyama and Mitsuru Musha and Shigeo Nagano and Isao Naito and Kouji Nakamura and Hiroyuki Nakano and Kenichi Nakao and Shinichi Nakasuka and Yoshinori Nakayama and Kazuhiro Nakazawa and Erina Nishida and Kazutaka Nishiyama and Atsushi Nishizawa and Yoshito Niwa and Taiga Noumi and Yoshiyuki Obuchi and Masatake Ohashi and Naoko Ohishi and Masashi Ohkawa and Kenshi Okada and Norio Okada and Kenichi Oohara and Norichika Sago and Motoyuki Saijo and Ryo Saito and Masaaki Sakagami and Sakai, {Shin Ichiro} and Shihori Sakata and Misao Sasaki and Takashi Sato and Masaru Shibata and Hisaaki Shinkai and Ayaka Shoda and Kentaro Somiya and Hajime Sotani and Naoshi Sugiyama and Yudai Suwa and Rieko Suzuki and Hideyuki Tagoshi and Fuminobu Takahashi and Kakeru Takahashi and Keitaro Takahashi and Ryutaro Takahashi and Ryuichi Takahashi and Tadayuki Takahashi and Hirotaka Takahashi and Takamori Akiteru and Tadashi Takano and Nobuyuki Tanaka and Keisuke Taniguchi and Atsushi Taruya and Hiroyuki Tashiro and Yasuo Torii and Morio Toyoshima and Shinji Tsujikawa and Yoshiki Tsunesada and Akitoshi Ueda and Ueda, {Ken Ichi} and Masayoshi Utashima and Yaka Wakabayashi and Kent Yagi and Hiroshi Yamakawa and Kazuhiro Yamamoto and Toshitaka Yamazaki and Yoo, {Chul Moon} and Shijun Yoshida and Taizoh Yoshino and Sun, {Ke Xun}",
  year = "2011",
  month = "5",
  day = "7",
  doi = "10.1088/0264-9381/28/9/094011",
  language = "English",
  volume = "28",
  journal = "Classical and Quantum Gravity",
  issn = "0264-9381",
  publisher = "IOP Publishing Ltd.",
  number = "9",

  }

  TY - JOUR

  T1 - The Japanese space gravitational wave antenna

  T2 - DECIGO

  AU - Kawamura, Seiji

  AU - Ando, Masaki

  AU - Seto, Naoki

  AU - Sato, Shuichi

  AU - Nakamura, Takashi

  AU - Tsubono, Kimio

  AU - Kanda, Nobuyuki

  AU - Tanaka, Takahiro

  AU - Yokoyama, Jun'Ichi

  AU - Funaki, Ikkoh

  AU - Numata, Kenji

  AU - Ioka, Kunihito

  AU - Takashima, Takeshi

  AU - Agatsuma, Kazuhiro

  AU - Akutsu, Tomotada

  AU - Aoyanagi, Koh Suke

  AU - Arai, Koji

  AU - Araya, Akito

  AU - Asada, Hideki

  AU - Aso, Yoichi

  AU - Chen, Dan

  AU - Chiba, Takeshi

  AU - Ebisuzaki, Toshikazu

  AU - Ejiri, Yumiko

  AU - Enoki, Motohiro

  AU - Eriguchi, Yoshiharu

  AU - Fujimoto, Masa Katsu

  AU - Fujita, Ryuichi

  AU - Fukushima, Mitsuhiro

  AU - Futamase, Toshifumi

  AU - Harada, Tomohiro

  AU - Hashimoto, Tatsuaki

  AU - Hayama, Kazuhiro

  AU - Hikida, Wataru

  AU - Himemoto, Yoshiaki

  AU - Hirabayashi, Hisashi

  AU - Hiramatsu, Takashi

  AU - Hong, Feng Lei

  AU - Horisawa, Hideyuki

  AU - Hosokawa, Mizuhiko

  AU - Ichiki, Kiyotomo

  AU - Ikegami, Takeshi

  AU - Inoue, Kaiki T.

  AU - Ishidoshiro, Koji

  AU - Ishihara, Hideki

  AU - Ishikawa, Takehiko

  AU - Ishizaki, Hideharu

  AU - Ito, Hiroyuki

  AU - Itoh, Yousuke

  AU - Izumi, Kiwamu

  AU - Kawano, Isao

  AU - Kawashima, Nobuki

  AU - Kawazoe, Fumiko

  AU - Kishimoto, Naoko

  AU - Kiuchi, Kenta

  AU - Kobayashi, Shiho

  AU - Kohri, Kazunori

  AU - Koizumi, Hiroyuki

  AU - Kojima, Yasufumi

  AU - Kokeyama, Keiko

  AU - Kokuyama, Wataru

  AU - Kotake, Kei

  AU - Kozai, Yoshihide

  AU - Kunimori, Hiroo

  AU - Kuninaka, Hitoshi

  AU - Kuroda, Kazuaki

  AU - Kuroyanagi, Sachiko

  AU - Maeda, Keiichi

  AU - Matsuhara, Hideo

  AU - Matsumoto, Nobuyuki

  AU - Michimura, Yuta

  AU - Miyakawa, Osamu

  AU - Miyamoto, Umpei

  AU - Miyoki, Shinji

  AU - Morimoto, Mutsuko Y.

  AU - Morisawa, Toshiyuki

  AU - Moriwaki, Shigenori

  AU - Mukohyama, Shinji

  AU - Musha, Mitsuru

  AU - Nagano, Shigeo

  AU - Naito, Isao

  AU - Nakamura, Kouji

  AU - Nakano, Hiroyuki

  AU - Nakao, Kenichi

  AU - Nakasuka, Shinichi

  AU - Nakayama, Yoshinori

  AU - Nakazawa, Kazuhiro

  AU - Nishida, Erina

  AU - Nishiyama, Kazutaka

  AU - Nishizawa, Atsushi

  AU - Niwa, Yoshito

  AU - Noumi, Taiga

  AU - Obuchi, Yoshiyuki

  AU - Ohashi, Masatake

  AU - Ohishi, Naoko

  AU - Ohkawa, Masashi

  AU - Okada, Kenshi

  AU - Okada, Norio

  AU - Oohara, Kenichi

  AU - Sago, Norichika

  AU - Saijo, Motoyuki

  AU - Saito, Ryo

  AU - Sakagami, Masaaki

  AU - Sakai, Shin Ichiro

  AU - Sakata, Shihori

  AU - Sasaki, Misao

  AU - Sato, Takashi

  AU - Shibata, Masaru

  AU - Shinkai, Hisaaki

  AU - Shoda, Ayaka

  AU - Somiya, Kentaro

  AU - Sotani, Hajime

  AU - Sugiyama, Naoshi

  AU - Suwa, Yudai

  AU - Suzuki, Rieko

  AU - Tagoshi, Hideyuki

  AU - Takahashi, Fuminobu

  AU - Takahashi, Kakeru

  AU - Takahashi, Keitaro

  AU - Takahashi, Ryutaro

  AU - Takahashi, Ryuichi

  AU - Takahashi, Tadayuki

  AU - Takahashi, Hirotaka

  AU - Akiteru, Takamori

  AU - Takano, Tadashi

  AU - Tanaka, Nobuyuki

  AU - Taniguchi, Keisuke

  AU - Taruya, Atsushi

  AU - Tashiro, Hiroyuki

  AU - Torii, Yasuo

  AU - Toyoshima, Morio

  AU - Tsujikawa, Shinji

  AU - Tsunesada, Yoshiki

  AU - Ueda, Akitoshi

  AU - Ueda, Ken Ichi

  AU - Utashima, Masayoshi

  AU - Wakabayashi, Yaka

  AU - Yagi, Kent

  AU - Yamakawa, Hiroshi

  AU - Yamamoto, Kazuhiro

  AU - Yamazaki, Toshitaka

  AU - Yoo, Chul Moon

  AU - Yoshida, Shijun

  AU - Yoshino, Taizoh

  AU - Sun, Ke Xun

  PY - 2011/5/7

  Y1 - 2011/5/7

  N2 - The objectives of the DECi-hertz Interferometer Gravitational Wave Observatory (DECIGO) are to open a new window of observation for gravitational wave astronomy and to obtain insight into significant areas of science, such as verifying and characterizing inflation, determining the thermal history of the universe, characterizing dark energy, describing the formation mechanism of supermassive black holes in the center of galaxies, testing alternative theories of gravity, seeking black hole dark matter, understanding the physics of neutron stars and searching for planets around double neutron stars. DECIGO consists of four clusters of spacecraft in heliocentric orbits; each cluster employs three drag-free spacecraft, 1000 km apart from each other, whose relative displacements are measured by three pairs of differential Fabry-Perot Michelson interferometers. Two milestone missions, DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO, will be launched to demonstrate required technologies and possibly to detect gravitational waves.

  AB - The objectives of the DECi-hertz Interferometer Gravitational Wave Observatory (DECIGO) are to open a new window of observation for gravitational wave astronomy and to obtain insight into significant areas of science, such as verifying and characterizing inflation, determining the thermal history of the universe, characterizing dark energy, describing the formation mechanism of supermassive black holes in the center of galaxies, testing alternative theories of gravity, seeking black hole dark matter, understanding the physics of neutron stars and searching for planets around double neutron stars. DECIGO consists of four clusters of spacecraft in heliocentric orbits; each cluster employs three drag-free spacecraft, 1000 km apart from each other, whose relative displacements are measured by three pairs of differential Fabry-Perot Michelson interferometers. Two milestone missions, DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO, will be launched to demonstrate required technologies and possibly to detect gravitational waves.

  UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=79955774126&partnerID=8YFLogxK

  UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=79955774126&partnerID=8YFLogxK

  U2 - 10.1088/0264-9381/28/9/094011

  DO - 10.1088/0264-9381/28/9/094011

  M3 - Article

  AN - SCOPUS:79955774126

  VL - 28

  JO - Classical and Quantum Gravity

  JF - Classical and Quantum Gravity

  SN - 0264-9381

  IS - 9

  M1 - 094011

  ER -