The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO

Seiji Kawamura, Takashi Nakamura, Masaki Ando, Naoki Seto, Kimio Tsubono, Kenji Numata, Ryuichi Takahashi, Shigeo Nagano, Takehiko Ishikawa, Mitsuru Musha, Ken Ichi Ueda, Takashi Sato, Mizuhiko Hosokawa, Kazuhiro Agatsuma, Tomotada Akutsu, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Yoichi AsoTakeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Kunihito Ioka, Koji Ishidoshiro, Yousuke Itoh, Shogo Kamagasako, Nobuyuki Kanda, Nobuki Kawashima, Hiroyuki Kirihara, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Kazuaki Kuroda, Keiichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Hiromi Mizusawa, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Isao Naito, Noriyasu Nakagawa, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Choetsu Nozawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Akira Okutomi, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Shuichi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Hideyuki Tagoshi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Ryutaro Takahashi, Tadashi Takano, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Masao Tokunari, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Jun'ichi Yokoyama, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino

  Research output: Contribution to journalArticle

  234 Citations (Scopus)

  Abstract

  DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory (DECIGO) is the future Japanese space gravitational wave antenna. It aims at detecting various kinds of gravitational waves between 1 mHz and 100 Hz frequently enough to open a new window of observation for gravitational wave astronomy. The pre-conceptual design of DECIGO consists of three drag-free satellites, 1000 km apart from each other, whose relative displacements are measured by a Fabry-Perot Michelson interferometer. We plan to launch DECIGO in 2024 after a long and intense development phase, including two pathfinder missions for verification of required technologies.

  Original languageEnglish
  JournalClassical and Quantum Gravity
  Volume23
  Issue number8
  DOIs
  Publication statusPublished - 2006 Apr 21

  Fingerprint

  gravitational wave antennas
  gravitational waves
  observatories
  interferometers
  Fabry-Perot interferometers
  Michelson interferometers
  astronomy
  drag

  ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy(all)

  Cite this

  Kawamura, S., Nakamura, T., Ando, M., Seto, N., Tsubono, K., Numata, K., ... Yoshino, T. (2006). The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO. Classical and Quantum Gravity, 23(8). https://doi.org/10.1088/0264-9381/23/8/S17

  The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO. / Kawamura, Seiji; Nakamura, Takashi; Ando, Masaki; Seto, Naoki; Tsubono, Kimio; Numata, Kenji; Takahashi, Ryuichi; Nagano, Shigeo; Ishikawa, Takehiko; Musha, Mitsuru; Ueda, Ken Ichi; Sato, Takashi; Hosokawa, Mizuhiko; Agatsuma, Kazuhiro; Akutsu, Tomotada; Aoyanagi, Koh Suke; Arai, Koji; Araya, Akito; Asada, Hideki; Aso, Yoichi; Chiba, Takeshi; Ebisuzaki, Toshikazu; Eriguchi, Yoshiharu; Fujimoto, Masa Katsu; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Ganzu, Katsuhiko; Harada, Tomohiro; Hashimoto, Tatsuaki; Hayama, Kazuhiro; Hikida, Wataru; Himemoto, Yoshiaki; Hirabayashi, Hisashi; Hiramatsu, Takashi; Ichiki, Kiyotomo; Ikegami, Takeshi; Inoue, Kaiki T.; Ioka, Kunihito; Ishidoshiro, Koji; Itoh, Yousuke; Kamagasako, Shogo; Kanda, Nobuyuki; Kawashima, Nobuki; Kirihara, Hiroyuki; Kiuchi, Kenta; Kobayashi, Shiho; Kohri, Kazunori; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kozai, Yoshihide; Kudoh, Hideaki; Kunimori, Hiroo; Kuroda, Kazuaki; Maeda, Keiichi; Matsuhara, Hideo; Mino, Yasushi; Miyakawa, Osamu; Miyoki, Shinji; Mizusawa, Hiromi; Morisawa, Toshiyuki; Mukohyama, Shinji; Naito, Isao; Nakagawa, Noriyasu; Nakamura, Kouji; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Kenichi; Nishizawa, Atsushi; Niwa, Yoshito; Nozawa, Choetsu; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Ohkawa, Masashi; Okutomi, Akira; Oohara, Kenichi; Sago, Norichika; Saijo, Motoyuki; Sakagami, Masaaki; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Sato, Shuichi; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Somiya, Kentaro; Sotani, Hajime; Sugiyama, Naoshi; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Tadayuki; Takahashi, Hirotaka; Takahashi, Ryutaro; Takano, Tadashi; Tanaka, Takahiro; Taniguchi, Keisuke; Taruya, Atsushi; Tashiro, Hiroyuki; Tokunari, Masao; Tsujikawa, Shinji; Tsunesada, Yoshiki; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Yokoyama, Jun'ichi; Yoo, Chul Moon; Yoshida, Shijun; Yoshino, Taizoh.

  In: Classical and Quantum Gravity, Vol. 23, No. 8, 21.04.2006.

  Research output: Contribution to journalArticle

  Kawamura, S, Nakamura, T, Ando, M, Seto, N, Tsubono, K, Numata, K, Takahashi, R, Nagano, S, Ishikawa, T, Musha, M, Ueda, KI, Sato, T, Hosokawa, M, Agatsuma, K, Akutsu, T, Aoyanagi, KS, Arai, K, Araya, A, Asada, H, Aso, Y, Chiba, T, Ebisuzaki, T, Eriguchi, Y, Fujimoto, MK, Fukushima, M, Futamase, T, Ganzu, K, Harada, T, Hashimoto, T, Hayama, K, Hikida, W, Himemoto, Y, Hirabayashi, H, Hiramatsu, T, Ichiki, K, Ikegami, T, Inoue, KT, Ioka, K, Ishidoshiro, K, Itoh, Y, Kamagasako, S, Kanda, N, Kawashima, N, Kirihara, H, Kiuchi, K, Kobayashi, S, Kohri, K, Kojima, Y, Kokeyama, K, Kozai, Y, Kudoh, H, Kunimori, H, Kuroda, K, Maeda, K, Matsuhara, H, Mino, Y, Miyakawa, O, Miyoki, S, Mizusawa, H, Morisawa, T, Mukohyama, S, Naito, I, Nakagawa, N, Nakamura, K, Nakano, H, Nakao, K, Nishizawa, A, Niwa, Y, Nozawa, C, Ohashi, M, Ohishi, N, Ohkawa, M, Okutomi, A, Oohara, K, Sago, N, Saijo, M, Sakagami, M, Sakata, S, Sasaki, M, Sato, S, Shibata, M, Shinkai, H, Somiya, K, Sotani, H, Sugiyama, N, Tagoshi, H, Takahashi, T, Takahashi, H, Takahashi, R, Takano, T, Tanaka, T, Taniguchi, K, Taruya, A, Tashiro, H, Tokunari, M, Tsujikawa, S, Tsunesada, Y, Yamamoto, K, Yamazaki, T, Yokoyama, J, Yoo, CM, Yoshida, S & Yoshino, T 2006, 'The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO', Classical and Quantum Gravity, vol. 23, no. 8. https://doi.org/10.1088/0264-9381/23/8/S17
  Kawamura S, Nakamura T, Ando M, Seto N, Tsubono K, Numata K et al. The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO. Classical and Quantum Gravity. 2006 Apr 21;23(8). https://doi.org/10.1088/0264-9381/23/8/S17
  Kawamura, Seiji ; Nakamura, Takashi ; Ando, Masaki ; Seto, Naoki ; Tsubono, Kimio ; Numata, Kenji ; Takahashi, Ryuichi ; Nagano, Shigeo ; Ishikawa, Takehiko ; Musha, Mitsuru ; Ueda, Ken Ichi ; Sato, Takashi ; Hosokawa, Mizuhiko ; Agatsuma, Kazuhiro ; Akutsu, Tomotada ; Aoyanagi, Koh Suke ; Arai, Koji ; Araya, Akito ; Asada, Hideki ; Aso, Yoichi ; Chiba, Takeshi ; Ebisuzaki, Toshikazu ; Eriguchi, Yoshiharu ; Fujimoto, Masa Katsu ; Fukushima, Mitsuhiro ; Futamase, Toshifumi ; Ganzu, Katsuhiko ; Harada, Tomohiro ; Hashimoto, Tatsuaki ; Hayama, Kazuhiro ; Hikida, Wataru ; Himemoto, Yoshiaki ; Hirabayashi, Hisashi ; Hiramatsu, Takashi ; Ichiki, Kiyotomo ; Ikegami, Takeshi ; Inoue, Kaiki T. ; Ioka, Kunihito ; Ishidoshiro, Koji ; Itoh, Yousuke ; Kamagasako, Shogo ; Kanda, Nobuyuki ; Kawashima, Nobuki ; Kirihara, Hiroyuki ; Kiuchi, Kenta ; Kobayashi, Shiho ; Kohri, Kazunori ; Kojima, Yasufumi ; Kokeyama, Keiko ; Kozai, Yoshihide ; Kudoh, Hideaki ; Kunimori, Hiroo ; Kuroda, Kazuaki ; Maeda, Keiichi ; Matsuhara, Hideo ; Mino, Yasushi ; Miyakawa, Osamu ; Miyoki, Shinji ; Mizusawa, Hiromi ; Morisawa, Toshiyuki ; Mukohyama, Shinji ; Naito, Isao ; Nakagawa, Noriyasu ; Nakamura, Kouji ; Nakano, Hiroyuki ; Nakao, Kenichi ; Nishizawa, Atsushi ; Niwa, Yoshito ; Nozawa, Choetsu ; Ohashi, Masatake ; Ohishi, Naoko ; Ohkawa, Masashi ; Okutomi, Akira ; Oohara, Kenichi ; Sago, Norichika ; Saijo, Motoyuki ; Sakagami, Masaaki ; Sakata, Shihori ; Sasaki, Misao ; Sato, Shuichi ; Shibata, Masaru ; Shinkai, Hisaaki ; Somiya, Kentaro ; Sotani, Hajime ; Sugiyama, Naoshi ; Tagoshi, Hideyuki ; Takahashi, Tadayuki ; Takahashi, Hirotaka ; Takahashi, Ryutaro ; Takano, Tadashi ; Tanaka, Takahiro ; Taniguchi, Keisuke ; Taruya, Atsushi ; Tashiro, Hiroyuki ; Tokunari, Masao ; Tsujikawa, Shinji ; Tsunesada, Yoshiki ; Yamamoto, Kazuhiro ; Yamazaki, Toshitaka ; Yokoyama, Jun'ichi ; Yoo, Chul Moon ; Yoshida, Shijun ; Yoshino, Taizoh. / The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO. In: Classical and Quantum Gravity. 2006 ; Vol. 23, No. 8.
  @article{2eccde081c7f4cbeb44f4b9905ec9b53,
  title = "The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO",
  abstract = "DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory (DECIGO) is the future Japanese space gravitational wave antenna. It aims at detecting various kinds of gravitational waves between 1 mHz and 100 Hz frequently enough to open a new window of observation for gravitational wave astronomy. The pre-conceptual design of DECIGO consists of three drag-free satellites, 1000 km apart from each other, whose relative displacements are measured by a Fabry-Perot Michelson interferometer. We plan to launch DECIGO in 2024 after a long and intense development phase, including two pathfinder missions for verification of required technologies.",
  author = "Seiji Kawamura and Takashi Nakamura and Masaki Ando and Naoki Seto and Kimio Tsubono and Kenji Numata and Ryuichi Takahashi and Shigeo Nagano and Takehiko Ishikawa and Mitsuru Musha and Ueda, {Ken Ichi} and Takashi Sato and Mizuhiko Hosokawa and Kazuhiro Agatsuma and Tomotada Akutsu and Aoyanagi, {Koh Suke} and Koji Arai and Akito Araya and Hideki Asada and Yoichi Aso and Takeshi Chiba and Toshikazu Ebisuzaki and Yoshiharu Eriguchi and Fujimoto, {Masa Katsu} and Mitsuhiro Fukushima and Toshifumi Futamase and Katsuhiko Ganzu and Tomohiro Harada and Tatsuaki Hashimoto and Kazuhiro Hayama and Wataru Hikida and Yoshiaki Himemoto and Hisashi Hirabayashi and Takashi Hiramatsu and Kiyotomo Ichiki and Takeshi Ikegami and Inoue, {Kaiki T.} and Kunihito Ioka and Koji Ishidoshiro and Yousuke Itoh and Shogo Kamagasako and Nobuyuki Kanda and Nobuki Kawashima and Hiroyuki Kirihara and Kenta Kiuchi and Shiho Kobayashi and Kazunori Kohri and Yasufumi Kojima and Keiko Kokeyama and Yoshihide Kozai and Hideaki Kudoh and Hiroo Kunimori and Kazuaki Kuroda and Keiichi Maeda and Hideo Matsuhara and Yasushi Mino and Osamu Miyakawa and Shinji Miyoki and Hiromi Mizusawa and Toshiyuki Morisawa and Shinji Mukohyama and Isao Naito and Noriyasu Nakagawa and Kouji Nakamura and Hiroyuki Nakano and Kenichi Nakao and Atsushi Nishizawa and Yoshito Niwa and Choetsu Nozawa and Masatake Ohashi and Naoko Ohishi and Masashi Ohkawa and Akira Okutomi and Kenichi Oohara and Norichika Sago and Motoyuki Saijo and Masaaki Sakagami and Shihori Sakata and Misao Sasaki and Shuichi Sato and Masaru Shibata and Hisaaki Shinkai and Kentaro Somiya and Hajime Sotani and Naoshi Sugiyama and Hideyuki Tagoshi and Tadayuki Takahashi and Hirotaka Takahashi and Ryutaro Takahashi and Tadashi Takano and Takahiro Tanaka and Keisuke Taniguchi and Atsushi Taruya and Hiroyuki Tashiro and Masao Tokunari and Shinji Tsujikawa and Yoshiki Tsunesada and Kazuhiro Yamamoto and Toshitaka Yamazaki and Jun'ichi Yokoyama and Yoo, {Chul Moon} and Shijun Yoshida and Taizoh Yoshino",
  year = "2006",
  month = "4",
  day = "21",
  doi = "10.1088/0264-9381/23/8/S17",
  language = "English",
  volume = "23",
  journal = "Classical and Quantum Gravity",
  issn = "0264-9381",
  publisher = "IOP Publishing Ltd.",
  number = "8",

  }

  TY - JOUR

  T1 - The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO

  AU - Kawamura, Seiji

  AU - Nakamura, Takashi

  AU - Ando, Masaki

  AU - Seto, Naoki

  AU - Tsubono, Kimio

  AU - Numata, Kenji

  AU - Takahashi, Ryuichi

  AU - Nagano, Shigeo

  AU - Ishikawa, Takehiko

  AU - Musha, Mitsuru

  AU - Ueda, Ken Ichi

  AU - Sato, Takashi

  AU - Hosokawa, Mizuhiko

  AU - Agatsuma, Kazuhiro

  AU - Akutsu, Tomotada

  AU - Aoyanagi, Koh Suke

  AU - Arai, Koji

  AU - Araya, Akito

  AU - Asada, Hideki

  AU - Aso, Yoichi

  AU - Chiba, Takeshi

  AU - Ebisuzaki, Toshikazu

  AU - Eriguchi, Yoshiharu

  AU - Fujimoto, Masa Katsu

  AU - Fukushima, Mitsuhiro

  AU - Futamase, Toshifumi

  AU - Ganzu, Katsuhiko

  AU - Harada, Tomohiro

  AU - Hashimoto, Tatsuaki

  AU - Hayama, Kazuhiro

  AU - Hikida, Wataru

  AU - Himemoto, Yoshiaki

  AU - Hirabayashi, Hisashi

  AU - Hiramatsu, Takashi

  AU - Ichiki, Kiyotomo

  AU - Ikegami, Takeshi

  AU - Inoue, Kaiki T.

  AU - Ioka, Kunihito

  AU - Ishidoshiro, Koji

  AU - Itoh, Yousuke

  AU - Kamagasako, Shogo

  AU - Kanda, Nobuyuki

  AU - Kawashima, Nobuki

  AU - Kirihara, Hiroyuki

  AU - Kiuchi, Kenta

  AU - Kobayashi, Shiho

  AU - Kohri, Kazunori

  AU - Kojima, Yasufumi

  AU - Kokeyama, Keiko

  AU - Kozai, Yoshihide

  AU - Kudoh, Hideaki

  AU - Kunimori, Hiroo

  AU - Kuroda, Kazuaki

  AU - Maeda, Keiichi

  AU - Matsuhara, Hideo

  AU - Mino, Yasushi

  AU - Miyakawa, Osamu

  AU - Miyoki, Shinji

  AU - Mizusawa, Hiromi

  AU - Morisawa, Toshiyuki

  AU - Mukohyama, Shinji

  AU - Naito, Isao

  AU - Nakagawa, Noriyasu

  AU - Nakamura, Kouji

  AU - Nakano, Hiroyuki

  AU - Nakao, Kenichi

  AU - Nishizawa, Atsushi

  AU - Niwa, Yoshito

  AU - Nozawa, Choetsu

  AU - Ohashi, Masatake

  AU - Ohishi, Naoko

  AU - Ohkawa, Masashi

  AU - Okutomi, Akira

  AU - Oohara, Kenichi

  AU - Sago, Norichika

  AU - Saijo, Motoyuki

  AU - Sakagami, Masaaki

  AU - Sakata, Shihori

  AU - Sasaki, Misao

  AU - Sato, Shuichi

  AU - Shibata, Masaru

  AU - Shinkai, Hisaaki

  AU - Somiya, Kentaro

  AU - Sotani, Hajime

  AU - Sugiyama, Naoshi

  AU - Tagoshi, Hideyuki

  AU - Takahashi, Tadayuki

  AU - Takahashi, Hirotaka

  AU - Takahashi, Ryutaro

  AU - Takano, Tadashi

  AU - Tanaka, Takahiro

  AU - Taniguchi, Keisuke

  AU - Taruya, Atsushi

  AU - Tashiro, Hiroyuki

  AU - Tokunari, Masao

  AU - Tsujikawa, Shinji

  AU - Tsunesada, Yoshiki

  AU - Yamamoto, Kazuhiro

  AU - Yamazaki, Toshitaka

  AU - Yokoyama, Jun'ichi

  AU - Yoo, Chul Moon

  AU - Yoshida, Shijun

  AU - Yoshino, Taizoh

  PY - 2006/4/21

  Y1 - 2006/4/21

  N2 - DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory (DECIGO) is the future Japanese space gravitational wave antenna. It aims at detecting various kinds of gravitational waves between 1 mHz and 100 Hz frequently enough to open a new window of observation for gravitational wave astronomy. The pre-conceptual design of DECIGO consists of three drag-free satellites, 1000 km apart from each other, whose relative displacements are measured by a Fabry-Perot Michelson interferometer. We plan to launch DECIGO in 2024 after a long and intense development phase, including two pathfinder missions for verification of required technologies.

  AB - DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory (DECIGO) is the future Japanese space gravitational wave antenna. It aims at detecting various kinds of gravitational waves between 1 mHz and 100 Hz frequently enough to open a new window of observation for gravitational wave astronomy. The pre-conceptual design of DECIGO consists of three drag-free satellites, 1000 km apart from each other, whose relative displacements are measured by a Fabry-Perot Michelson interferometer. We plan to launch DECIGO in 2024 after a long and intense development phase, including two pathfinder missions for verification of required technologies.

  UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=33645527399&partnerID=8YFLogxK

  UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=33645527399&partnerID=8YFLogxK

  U2 - 10.1088/0264-9381/23/8/S17

  DO - 10.1088/0264-9381/23/8/S17

  M3 - Article

  AN - SCOPUS:33645527399

  VL - 23

  JO - Classical and Quantum Gravity

  JF - Classical and Quantum Gravity

  SN - 0264-9381

  IS - 8

  ER -