The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO

Seiji Kawamura*, Takashi Nakamura, Masaki Ando, Naoki Seto, Kimio Tsubono, Kenji Numata, Ryuichi Takahashi, Shigeo Nagano, Takehiko Ishikawa, Mitsuru Musha, Ken Ichi Ueda, Takashi Sato, Mizuhiko Hosokawa, Kazuhiro Agatsuma, Tomotada Akutsu, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Akito Araya, Hideki Asada, Yoichi AsoTakeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Yoshiharu Eriguchi, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Kunihito Ioka, Koji Ishidoshiro, Yousuke Itoh, Shogo Kamagasako, Nobuyuki Kanda, Nobuki Kawashima, Hiroyuki Kirihara, Kenta Kiuchi, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Kazuaki Kuroda, Keiichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Hiromi Mizusawa, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Isao Naito, Noriyasu Nakagawa, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Choetsu Nozawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Akira Okutomi, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Shuichi Sato, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Hideyuki Tagoshi, Tadayuki Takahashi, Hirotaka Takahashi, Ryutaro Takahashi, Tadashi Takano, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Masao Tokunari, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Jun'ichi Yokoyama, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

309 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Japanese space gravitational wave antenna - DECIGO'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy