Tree of motility – A proposed history of motility systems in the tree of life

Makoto Miyata*, Robert C. Robinson, Taro Q.P. Uyeda, Yoshihiro Fukumori, Shun ichi Fukushima, Shin Haruta, Michio Homma, Kazuo Inaba, Masahiro Ito, Chikara Kaito, Kentaro Kato, Tsuyoshi Kenri, Yoshiaki Kinosita, Seiji Kojima, Tohru Minamino, Hiroyuki Mori, Shuichi Nakamura, Daisuke Nakane, Koji Nakayama, Masayoshi NishiyamaSatoshi Shibata, Katsuya Shimabukuro, Masatada Tamakoshi, Azuma Taoka, Yosuke Tashiro, Isil Tulum, Hirofumi Wada, Ken ichi Wakabayashi

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

40 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Tree of motility – A proposed history of motility systems in the tree of life'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences