Decigo: The japanese space gravitational wave antenna

Masaki Ando, Seiji Kawamura, Takashi Nakamura, Naoki Seto, Kimio Tsubono, Kenji Numata, Ryuichi Takahashi, Mitsuru Musha, Ken Ichi Ueda, Ikkoh Funaki, Shigenori Moriwaki, Takeshi Takashima, Shin Ichiro Sakai, Takashi Sato, Nobuyuki Kanda, Shigeo Nagano, Mizuhiko Hosokawa, Takehiko Ishikawa, Shuichi Sato, Yoichi AsoMutsuko Y. Morimoto, Kazuhiro Agatsuma, Tomomi Akutsu, Tomotada Akutsu, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Yuta Arase, Akito Araya, Hideki Asada, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Feng Lei Hong, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Hideyuki Horisawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Kunihito Ioka, Koji Ishidoshiro, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Shogo Kamagasako, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Hiroyuki Kirihara, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Werner Klaus, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei Ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Jun Ichi Miura, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Isao Naito, Noriyasu Nakagawa, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Akira Okutomi, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Hideyuki Tagoshi, Tadayuki Takahashi, Ryutaro Takahashi, Kakeru Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Mitsuru Tokuda, Masao Tokunari, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Masayoshi Utashima, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Juntchi Yokoyama, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino

研究成果: Conference contribution

抄録

DECIGO (DECI-hertz interferometer Gravitational wave Observatory) is the future Japanese space gravitational wave antenna with observation band around 0.1 Hz. It aims at detecting gravitational waves from various kinds of sources, with sufficient sensitivity to establish the gravitational wave astronomy. In the pre-conceptual design, DECIGO is formed by three drag-free spacecraft, 1000 km apart from one another. The relative displacements between proof masses housed in these spacecraft are measured by Fabry-Perot interferometers. We plan to launch DECIGO in 2024 after research and development phase, including two milestone missions (DECIGO pathfinder and Pre-DECIGO) for verification of required technologies.

本文言語English
ホスト出版物のタイトル11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity
出版社World Scientific Publishing Co. Pte Ltd
ページ2393-2397
ページ数5
ISBN(印刷版)9812834265, 9789812834263
DOI
出版ステータスPublished - 2008
外部発表はい
イベント11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories, MG 2006 - Berlin, Germany
継続期間: 2006 7月 232006 7月 29

出版物シリーズ

名前11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity

Conference

Conference11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories, MG 2006
国/地域Germany
CityBerlin
Period06/7/2306/7/29

ASJC Scopus subject areas

  • 核物理学および高エネルギー物理学

フィンガープリント

「Decigo: The japanese space gravitational wave antenna」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル