Decigo: The japanese space gravitational wave antenna

Masaki Ando, Seiji Kawamura, Takashi Nakamura, Naoki Seto, Kimio Tsubono, Kenji Numata, Ryuichi Takahashi, Mitsuru Musha, Ken Ichi Ueda, Ikkoh Funaki, Shigenori Moriwaki, Takeshi Takashima, Shin Ichiro Sakai, Takashi Sato, Nobuyuki Kanda, Shigeo Nagano, Mizuhiko Hosokawa, Takehiko Ishikawa, Shuichi Sato, Yoichi AsoMutsuko Y. Morimoto, Kazuhiro Agatsuma, Tomomi Akutsu, Tomotada Akutsu, Koh Suke Aoyanagi, Koji Arai, Yuta Arase, Akito Araya, Hideki Asada, Takeshi Chiba, Toshikazu Ebisuzaki, Motohiro Enoki, Yoshiharu Eriguchi, Feng Lei Hong, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Katsuhiko Ganzu, Tomohiro Harada, Tatsuaki Hashimoto, Kazuhiro Hayama, Wataru Hikida, Yoshiaki Himemoto, Hisashi Hirabayashi, Takashi Hiramatsu, Hideyuki Horisawa, Kiyotomo Ichiki, Takeshi Ikegami, Kaiki T. Inoue, Kunihito Ioka, Koji Ishidoshiro, Hiroyuki Ito, Yousuke Itoh, Shogo Kamagasako, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Hiroyuki Kirihara, Naoko Kishimoto, Kenta Kiuchi, Werner Klaus, Shiho Kobayashi, Kazunori Kohri, Hiroyuki Koizumi, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Wataru Kokuyama, Kei Kotake, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Hiroo Kunimori, Hitoshi Kuninaka, Kazuaki Kuroda, Kei Ichi Maeda, Hideo Matsuhara, Yasushi Mino, Jun Ichi Miura, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Tomoko Morioka, Toshiyuki Morisawa, Shinji Mukohyama, Isao Naito, Noriyasu Nakagawa, Kouji Nakamura, Hiroyuki Nakano, Kenichi Nakao, Shinichi Nakasuka, Yoshinori Nakayama, Erina Nishida, Kazutaka Nishiyama, Atsushi Nishizawa, Yoshito Niwa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Masashi Ohkawa, Akira Okutomi, Kouji Onozato, Kenichi Oohara, Norichika Sago, Motoyuki Saijo, Masaaki Sakagami, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Kentaro Somiya, Hajime Sotani, Naoshi Sugiyama, Hideyuki Tagoshi, Tadayuki Takahashi, Ryutaro Takahashi, Kakeru Takahashi, Hirotaka Takahashi, Takamori Akiteru, Tadashi Takano, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Atsushi Taruya, Hiroyuki Tashiro, Mitsuru Tokuda, Masao Tokunari, Morio Toyoshima, Shinji Tsujikawa, Yoshiki Tsunesada, Masayoshi Utashima, Hiroshi Yamakawa, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Juntchi Yokoyama, Chul Moon Yoo, Shijun Yoshida, Taizoh Yoshino

研究成果: Conference contribution

フィンガープリント

「Decigo: The japanese space gravitational wave antenna」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Physics & Astronomy