Development of a multistage laser frequency stabilization for an interferometric gravitational-wave detector

Shigeo Nagano*, Seiji Kawamura, Masaki Ando, Ryutaro Takahashi, Koji Arai, Mitsuru Musha, Souichi Telada, Masa Katsu Fujimoto, Mitsuhiro Fukushima, Yoshihide Kozai, Shoken Miyama, Akitoshi Ueda, Koichi Waseda, Toshitaka Yamazaki, Hideki Ishizuka, Kazuaki Kuroda, Sumihiro Matsumura, Osamu Miyakawa, Shinji Miyoki, Masatake OhashiShuichi Sato, Daisuke Tatsumi, Takayuki Tomaru, Takashi Uchiyama, Keita Kawabe, Naoko Ohishi, Shigemi Otsuka, Atsushi Sekiya, Akiteru Takamori, Shinsuke Taniguchi, Kuniharu Tochikubo, Kimio Tsubono, Kozo Ueda, Kazuhiro Yamamoto, Norikatsu Mio, Shigenori Moriwaki, Gen'ichi Horikoshih, Norihiko Kamikubota, Yujiro Ogawa, Yoshio Saito, Toshikazu Suzuki, Ken'ichi Nakagawa, Ken ichi Ueda, Akito Araya, Nobuyuki Kanda, Nobuki Kawashima, Eiichi Mizuno, Mark A. Barton, Nobuhiro Tsuda, Namio Mastuda, Takashi Nakamura, Misao Sasaki, Masaru Shibata, Hideyuki Tagoshi, Takahiro Tanaka, Ken ichi Nakao, Ken ichi Oohara, Yasufumi Kojima, Toshifumi Fultamase, Hideki Asada

*この研究の対応する著者

研究成果: Article査読

18 被引用数 (Scopus)

抄録

A study was performed on the development of a multistage laser frequency stabilization for an interferometric gravitational-wave detector. The system was applied in the development of the TAMA 300 gravitational-wave detector in Japan. The control topology consisting of two cascaded loops were employed to secure high feedback gain and detector operation. The system was confirmed to be suitable for a gravitational-wave detector from the observation run of TAMA 300.

本文言語English
ページ(範囲)4176-4183
ページ数8
ジャーナルReview of Scientific Instruments
74
9
DOI
出版ステータスPublished - 2003 9月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 器械工学

フィンガープリント

「Development of a multistage laser frequency stabilization for an interferometric gravitational-wave detector」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル