Foreword: Special section on mobile multimedia communications

Masami Yabusaki, Hideshi Murai, Hiroyuki Kasai, Hideaki Kimata, Eiji Kamioka, Satoru Aikawa, Kiyoharu Aizawa, Yoshimitsu Aoki, Susumu Ishihara, Koji Ukena, Shintaro Uno, Tomoyuki Ohya, Minoru Okada, Wataru Kameyama, Masakatsu Kourogi, Masaki Minami, Takashi Miyazaki, Katsunori Yamaoka, Miki Yamamoto

研究成果: Editorial

元の言語English
ページ数1
ジャーナルIEICE Transactions on Communications
E88-B
発行部数7
DOI
出版物ステータスPublished - 2005 7

ASJC Scopus subject areas

  • Software
  • Computer Networks and Communications
  • Electrical and Electronic Engineering

これを引用

Yabusaki, M., Murai, H., Kasai, H., Kimata, H., Kamioka, E., Aikawa, S., Aizawa, K., Aoki, Y., Ishihara, S., Ukena, K., Uno, S., Ohya, T., Okada, M., Kameyama, W., Kourogi, M., Minami, M., Miyazaki, T., Yamaoka, K., & Yamamoto, M. (2005). Foreword: Special section on mobile multimedia communications. IEICE Transactions on Communications, E88-B(7). https://doi.org/10.1093/ietcom/e88-b.7.2699