Message from MENS-12 symposium chairs

Yoshiaki Kakuda*, Yufeng Wang, Jianhua Ma, Qun Jin, Zhingming Cai, Chin Chih Chang, Yinong Chen, Felicita Di Giandomenico, Juergen Dunkel, Xinxin Fan, Cheng Fu, Ruijun He, Teresa Higuera, Eitaro Kohno, Runhe Huang, Ruidong Li, Miroslaw Malek, Tomoyuki Ohta, Yizhi Ren, Achim RettbergKenichi Takahashi, Athanasios V. Vasilakos, Feng Xia, Baoliu Ye, Deqing Zou

*この研究の対応する著者

研究成果: Editorial査読

ASJC Scopus subject areas

  • 人工知能
  • コンピュータ サイエンスの応用

引用スタイル