Message from WEISS-12 workshop chairs

Jing Chen, Ian McLoughlin, Hsung Pin Chang, Da Wei Chang, Mei Ling Chiang, Yeh Ching Chung, Li Chi Feng, Kaori Fujinami, Zonghua Gu, Bin Guo, Seongsoo Hong, Fahim Kawsar, Taehyoun Kim, Giusy Di Lorenzo, Yann Han Lee, Douglas Maskell, Alejandro Masrur, Tatsuo Nakajima, Koji Nakano, Yunheung PaekSasikumar Punnekkat, Minsoo Ryu, Hamid R. Sharifzadeh, Chung Ping Young, Daqiang Zhang

  研究成果: Article

  元の言語English
  記事番号6332139
  ジャーナルUnknown Journal
  DOI
  出版物ステータスPublished - 2012

  ASJC Scopus subject areas

  • Artificial Intelligence
  • Computer Science Applications

  これを引用

  Chen, J., McLoughlin, I., Chang, H. P., Chang, D. W., Chiang, M. L., Chung, Y. C., Feng, L. C., Fujinami, K., Gu, Z., Guo, B., Hong, S., Kawsar, F., Kim, T., Lorenzo, G. D., Lee, Y. H., Maskell, D., Masrur, A., Nakajima, T., Nakano, K., ... Zhang, D. (2012). Message from WEISS-12 workshop chairs. Unknown Journal, [6332139]. https://doi.org/10.1109/UIC-ATC.2012.175