Message from WEISS-12 workshop chairs

Jing Chen*, Ian McLoughlin, Hsung Pin Chang, Da Wei Chang, Mei Ling Chiang, Yeh Ching Chung, Li Chi Feng, Kaori Fujinami, Zonghua Gu, Bin Guo, Seongsoo Hong, Fahim Kawsar, Taehyoun Kim, Giusy Di Lorenzo, Yann Han Lee, Douglas Maskell, Alejandro Masrur, Tatsuo Nakajima, Koji Nakano, Yunheung PaekSasikumar Punnekkat, Minsoo Ryu, Hamid R. Sharifzadeh, Chung Ping Young, Daqiang Zhang

*この研究の対応する著者

研究成果査読

1 被引用数 (Scopus)

ASJC Scopus subject areas

  • 人工知能
  • コンピュータ サイエンスの応用

引用スタイル