Observation results by the TAMA300 detector on gravitational wave bursts from stellar-core collapses

Masaki Ando, Koji Arai, Youichi Aso, Peter Beyersdorf, Kazuhiro Hayama, Yukiyoshi Iida, Nobuyuki Kanda, Seiji Kawamura, Kazuhiro Kondo, Norikatsu Mio, Shinji Miyoki, Shigenori Moriwaki, Shigeo Nagano, Kenji Numata, Shuichi Sato, Kentaro Somiya, Hideyuki Tagoshi, Hirotaka Takahashi, Ryutaro Takahashi, Daisuke TatsumiYoshiki Tsunesada, Zong Hong Zhu, Tomomi Akutsu, Tomotada Akutsu, Akito Araya, Hideki Asada, Mark A. Barton, Youhei Fujiki, Masa Katsu Fujimoto, Ryuichi Fujita, Mitsuhiro Fukushima, Toshifumi Futamase, Yusaku Hamuro, Tomiyoshi Haruyama, Hideaki Hayakawa, Gerhard Heinzel, Gen'ichi Horikoshi, Hideo Iguchi, Kunihito Ioka, Hideki Ishitsuka, Norihiko Kamikubota, Takaharu Kaneyama, Yoshikazu Karasawa, Kunihiko Kasahara, Taketoshi Kasai, Mayu Katsuki, Keita Kawabe, Mari Kawamura, Nobuki Kawashima, Fumiko Kawazoe, Yasufumi Kojima, Keiko Kokeyama, Yoshihide Kozai, Hideaki Kudoh, Kazuaki Kuroda, Takashi Kuwabara, Namio Matsuda, Kazuyuki Miura, Osamu Miyakawa, Shoken Miyama, Hiromi Mizusawa, Mitsuru Musha, Yoshitaka Nagayama, Ken'ichi Nakagawa, Takashi Nakamura, Hiroyuki Nakano, Ken Ichi Nakao, Yuhiko Nishi, Yujiro Ogawa, Masatake Ohashi, Naoko Ohishi, Akira Okutomi, Ken Ichi Oohara, Shigemi Otsuka, Yoshio Saito, Shihori Sakata, Misao Sasaki, Kouichi Sato, Nobuaki Sato, Youhei Sato, Hidetsugu Seki, Aya Sekido, Naoki Seto, Masaru Shibata, Hisaaki Shinkai, Takakazu Shintomi, Kenji Soida, Toshikazu Suzuki, Akiteru Takamori, Shuzo Takemoto, Kohei Takeno, Takahiro Tanaka, Keisuke Taniguchi, Shinsuke Taniguchi, Toru Tanji, C. T. Taylor, Souichi Telada, Kuniharu Tochikubo, Masao Tokunari, Takayuki Tomaru, Kimio Tsubono, Nobuhiro Tsuda, Takashi Uchiyama, Akitoshi Ueda, Ken Ichi Ueda, Fumihiko Usui, Koichi Waseda, Yuko Watanabe, Hiromi Yakura, Akira Yamamoto, Kazuhiro Yamamoto, Toshitaka Yamazaki, Yuriko Yanagi, Tatsuo Yoda, Jun'ichi Yokoyama, Tatsuru Yoshida

研究成果: Article

21 引用 (Scopus)

抄録

We present data-analysis schemes and results of observations with the TAMA300 gravitational wave detector, targeting burst signals from stellar-core collapse events. In analyses for burst gravitational waves, the detection and fake-reduction schemes are different from well-investigated ones for a chirp wave analysis, because precise waveform templates are not available. We used an excess -power filter for the extraction of gravitational wave candidates, and developed two methods for the reduction of fake events caused by nonstationary noises of the detector. These analysis schemes were applied to real data from the TAMA300 interferometric gravitational wave detector. As a result, fake events were reduced by a factor of about 1000 in the best cases. In addition, in order to interpret the event candidates from an astronomical viewpoint, we performed a Monte-Carlo simulation with an assumed Galactic event distribution model and with burst waveforms obtained from numerical simulations of stellar-core collapses. We set an upper limit of 5.0 × 103 events/sec on the burst gravitational wave event rate in our Galaxy with a confidence level of 90%. This work shows prospects on the search for burst gravitational waves, by establishing an analysis scheme for the observation data from an interferometric gravitational wave detector.

元の言語English
記事番号082002
ページ(範囲)1-17
ページ数17
ジャーナルPhysical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
71
発行部数8
DOI
出版物ステータスPublished - 2005 4 15
外部発表Yes

Fingerprint

stellar cores
gravitational waves
bursts
detectors
waveforms
chirp
confidence
templates
simulation
galaxies
filters

ASJC Scopus subject areas

  • Nuclear and High Energy Physics

これを引用

Observation results by the TAMA300 detector on gravitational wave bursts from stellar-core collapses. / Ando, Masaki; Arai, Koji; Aso, Youichi; Beyersdorf, Peter; Hayama, Kazuhiro; Iida, Yukiyoshi; Kanda, Nobuyuki; Kawamura, Seiji; Kondo, Kazuhiro; Mio, Norikatsu; Miyoki, Shinji; Moriwaki, Shigenori; Nagano, Shigeo; Numata, Kenji; Sato, Shuichi; Somiya, Kentaro; Tagoshi, Hideyuki; Takahashi, Hirotaka; Takahashi, Ryutaro; Tatsumi, Daisuke; Tsunesada, Yoshiki; Zhu, Zong Hong; Akutsu, Tomomi; Akutsu, Tomotada; Araya, Akito; Asada, Hideki; Barton, Mark A.; Fujiki, Youhei; Fujimoto, Masa Katsu; Fujita, Ryuichi; Fukushima, Mitsuhiro; Futamase, Toshifumi; Hamuro, Yusaku; Haruyama, Tomiyoshi; Hayakawa, Hideaki; Heinzel, Gerhard; Horikoshi, Gen'ichi; Iguchi, Hideo; Ioka, Kunihito; Ishitsuka, Hideki; Kamikubota, Norihiko; Kaneyama, Takaharu; Karasawa, Yoshikazu; Kasahara, Kunihiko; Kasai, Taketoshi; Katsuki, Mayu; Kawabe, Keita; Kawamura, Mari; Kawashima, Nobuki; Kawazoe, Fumiko; Kojima, Yasufumi; Kokeyama, Keiko; Kozai, Yoshihide; Kudoh, Hideaki; Kuroda, Kazuaki; Kuwabara, Takashi; Matsuda, Namio; Miura, Kazuyuki; Miyakawa, Osamu; Miyama, Shoken; Mizusawa, Hiromi; Musha, Mitsuru; Nagayama, Yoshitaka; Nakagawa, Ken'ichi; Nakamura, Takashi; Nakano, Hiroyuki; Nakao, Ken Ichi; Nishi, Yuhiko; Ogawa, Yujiro; Ohashi, Masatake; Ohishi, Naoko; Okutomi, Akira; Oohara, Ken Ichi; Otsuka, Shigemi; Saito, Yoshio; Sakata, Shihori; Sasaki, Misao; Sato, Kouichi; Sato, Nobuaki; Sato, Youhei; Seki, Hidetsugu; Sekido, Aya; Seto, Naoki; Shibata, Masaru; Shinkai, Hisaaki; Shintomi, Takakazu; Soida, Kenji; Suzuki, Toshikazu; Takamori, Akiteru; Takemoto, Shuzo; Takeno, Kohei; Tanaka, Takahiro; Taniguchi, Keisuke; Taniguchi, Shinsuke; Tanji, Toru; Taylor, C. T.; Telada, Souichi; Tochikubo, Kuniharu; Tokunari, Masao; Tomaru, Takayuki; Tsubono, Kimio; Tsuda, Nobuhiro; Uchiyama, Takashi; Ueda, Akitoshi; Ueda, Ken Ichi; Usui, Fumihiko; Waseda, Koichi; Watanabe, Yuko; Yakura, Hiromi; Yamamoto, Akira; Yamamoto, Kazuhiro; Yamazaki, Toshitaka; Yanagi, Yuriko; Yoda, Tatsuo; Yokoyama, Jun'ichi; Yoshida, Tatsuru.

:: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, 巻 71, 番号 8, 082002, 15.04.2005, p. 1-17.

研究成果: Article

Ando, M, Arai, K, Aso, Y, Beyersdorf, P, Hayama, K, Iida, Y, Kanda, N, Kawamura, S, Kondo, K, Mio, N, Miyoki, S, Moriwaki, S, Nagano, S, Numata, K, Sato, S, Somiya, K, Tagoshi, H, Takahashi, H, Takahashi, R, Tatsumi, D, Tsunesada, Y, Zhu, ZH, Akutsu, T, Akutsu, T, Araya, A, Asada, H, Barton, MA, Fujiki, Y, Fujimoto, MK, Fujita, R, Fukushima, M, Futamase, T, Hamuro, Y, Haruyama, T, Hayakawa, H, Heinzel, G, Horikoshi, G, Iguchi, H, Ioka, K, Ishitsuka, H, Kamikubota, N, Kaneyama, T, Karasawa, Y, Kasahara, K, Kasai, T, Katsuki, M, Kawabe, K, Kawamura, M, Kawashima, N, Kawazoe, F, Kojima, Y, Kokeyama, K, Kozai, Y, Kudoh, H, Kuroda, K, Kuwabara, T, Matsuda, N, Miura, K, Miyakawa, O, Miyama, S, Mizusawa, H, Musha, M, Nagayama, Y, Nakagawa, K, Nakamura, T, Nakano, H, Nakao, KI, Nishi, Y, Ogawa, Y, Ohashi, M, Ohishi, N, Okutomi, A, Oohara, KI, Otsuka, S, Saito, Y, Sakata, S, Sasaki, M, Sato, K, Sato, N, Sato, Y, Seki, H, Sekido, A, Seto, N, Shibata, M, Shinkai, H, Shintomi, T, Soida, K, Suzuki, T, Takamori, A, Takemoto, S, Takeno, K, Tanaka, T, Taniguchi, K, Taniguchi, S, Tanji, T, Taylor, CT, Telada, S, Tochikubo, K, Tokunari, M, Tomaru, T, Tsubono, K, Tsuda, N, Uchiyama, T, Ueda, A, Ueda, KI, Usui, F, Waseda, K, Watanabe, Y, Yakura, H, Yamamoto, A, Yamamoto, K, Yamazaki, T, Yanagi, Y, Yoda, T, Yokoyama, J & Yoshida, T 2005, 'Observation results by the TAMA300 detector on gravitational wave bursts from stellar-core collapses', Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology, 巻. 71, 番号 8, 082002, pp. 1-17. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.71.082002
Ando, Masaki ; Arai, Koji ; Aso, Youichi ; Beyersdorf, Peter ; Hayama, Kazuhiro ; Iida, Yukiyoshi ; Kanda, Nobuyuki ; Kawamura, Seiji ; Kondo, Kazuhiro ; Mio, Norikatsu ; Miyoki, Shinji ; Moriwaki, Shigenori ; Nagano, Shigeo ; Numata, Kenji ; Sato, Shuichi ; Somiya, Kentaro ; Tagoshi, Hideyuki ; Takahashi, Hirotaka ; Takahashi, Ryutaro ; Tatsumi, Daisuke ; Tsunesada, Yoshiki ; Zhu, Zong Hong ; Akutsu, Tomomi ; Akutsu, Tomotada ; Araya, Akito ; Asada, Hideki ; Barton, Mark A. ; Fujiki, Youhei ; Fujimoto, Masa Katsu ; Fujita, Ryuichi ; Fukushima, Mitsuhiro ; Futamase, Toshifumi ; Hamuro, Yusaku ; Haruyama, Tomiyoshi ; Hayakawa, Hideaki ; Heinzel, Gerhard ; Horikoshi, Gen'ichi ; Iguchi, Hideo ; Ioka, Kunihito ; Ishitsuka, Hideki ; Kamikubota, Norihiko ; Kaneyama, Takaharu ; Karasawa, Yoshikazu ; Kasahara, Kunihiko ; Kasai, Taketoshi ; Katsuki, Mayu ; Kawabe, Keita ; Kawamura, Mari ; Kawashima, Nobuki ; Kawazoe, Fumiko ; Kojima, Yasufumi ; Kokeyama, Keiko ; Kozai, Yoshihide ; Kudoh, Hideaki ; Kuroda, Kazuaki ; Kuwabara, Takashi ; Matsuda, Namio ; Miura, Kazuyuki ; Miyakawa, Osamu ; Miyama, Shoken ; Mizusawa, Hiromi ; Musha, Mitsuru ; Nagayama, Yoshitaka ; Nakagawa, Ken'ichi ; Nakamura, Takashi ; Nakano, Hiroyuki ; Nakao, Ken Ichi ; Nishi, Yuhiko ; Ogawa, Yujiro ; Ohashi, Masatake ; Ohishi, Naoko ; Okutomi, Akira ; Oohara, Ken Ichi ; Otsuka, Shigemi ; Saito, Yoshio ; Sakata, Shihori ; Sasaki, Misao ; Sato, Kouichi ; Sato, Nobuaki ; Sato, Youhei ; Seki, Hidetsugu ; Sekido, Aya ; Seto, Naoki ; Shibata, Masaru ; Shinkai, Hisaaki ; Shintomi, Takakazu ; Soida, Kenji ; Suzuki, Toshikazu ; Takamori, Akiteru ; Takemoto, Shuzo ; Takeno, Kohei ; Tanaka, Takahiro ; Taniguchi, Keisuke ; Taniguchi, Shinsuke ; Tanji, Toru ; Taylor, C. T. ; Telada, Souichi ; Tochikubo, Kuniharu ; Tokunari, Masao ; Tomaru, Takayuki ; Tsubono, Kimio ; Tsuda, Nobuhiro ; Uchiyama, Takashi ; Ueda, Akitoshi ; Ueda, Ken Ichi ; Usui, Fumihiko ; Waseda, Koichi ; Watanabe, Yuko ; Yakura, Hiromi ; Yamamoto, Akira ; Yamamoto, Kazuhiro ; Yamazaki, Toshitaka ; Yanagi, Yuriko ; Yoda, Tatsuo ; Yokoyama, Jun'ichi ; Yoshida, Tatsuru. / Observation results by the TAMA300 detector on gravitational wave bursts from stellar-core collapses. :: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 2005 ; 巻 71, 番号 8. pp. 1-17.
@article{22632fd7b19140e8b462884c9c11533f,
title = "Observation results by the TAMA300 detector on gravitational wave bursts from stellar-core collapses",
abstract = "We present data-analysis schemes and results of observations with the TAMA300 gravitational wave detector, targeting burst signals from stellar-core collapse events. In analyses for burst gravitational waves, the detection and fake-reduction schemes are different from well-investigated ones for a chirp wave analysis, because precise waveform templates are not available. We used an excess -power filter for the extraction of gravitational wave candidates, and developed two methods for the reduction of fake events caused by nonstationary noises of the detector. These analysis schemes were applied to real data from the TAMA300 interferometric gravitational wave detector. As a result, fake events were reduced by a factor of about 1000 in the best cases. In addition, in order to interpret the event candidates from an astronomical viewpoint, we performed a Monte-Carlo simulation with an assumed Galactic event distribution model and with burst waveforms obtained from numerical simulations of stellar-core collapses. We set an upper limit of 5.0 × 103 events/sec on the burst gravitational wave event rate in our Galaxy with a confidence level of 90{\%}. This work shows prospects on the search for burst gravitational waves, by establishing an analysis scheme for the observation data from an interferometric gravitational wave detector.",
author = "Masaki Ando and Koji Arai and Youichi Aso and Peter Beyersdorf and Kazuhiro Hayama and Yukiyoshi Iida and Nobuyuki Kanda and Seiji Kawamura and Kazuhiro Kondo and Norikatsu Mio and Shinji Miyoki and Shigenori Moriwaki and Shigeo Nagano and Kenji Numata and Shuichi Sato and Kentaro Somiya and Hideyuki Tagoshi and Hirotaka Takahashi and Ryutaro Takahashi and Daisuke Tatsumi and Yoshiki Tsunesada and Zhu, {Zong Hong} and Tomomi Akutsu and Tomotada Akutsu and Akito Araya and Hideki Asada and Barton, {Mark A.} and Youhei Fujiki and Fujimoto, {Masa Katsu} and Ryuichi Fujita and Mitsuhiro Fukushima and Toshifumi Futamase and Yusaku Hamuro and Tomiyoshi Haruyama and Hideaki Hayakawa and Gerhard Heinzel and Gen'ichi Horikoshi and Hideo Iguchi and Kunihito Ioka and Hideki Ishitsuka and Norihiko Kamikubota and Takaharu Kaneyama and Yoshikazu Karasawa and Kunihiko Kasahara and Taketoshi Kasai and Mayu Katsuki and Keita Kawabe and Mari Kawamura and Nobuki Kawashima and Fumiko Kawazoe and Yasufumi Kojima and Keiko Kokeyama and Yoshihide Kozai and Hideaki Kudoh and Kazuaki Kuroda and Takashi Kuwabara and Namio Matsuda and Kazuyuki Miura and Osamu Miyakawa and Shoken Miyama and Hiromi Mizusawa and Mitsuru Musha and Yoshitaka Nagayama and Ken'ichi Nakagawa and Takashi Nakamura and Hiroyuki Nakano and Nakao, {Ken Ichi} and Yuhiko Nishi and Yujiro Ogawa and Masatake Ohashi and Naoko Ohishi and Akira Okutomi and Oohara, {Ken Ichi} and Shigemi Otsuka and Yoshio Saito and Shihori Sakata and Misao Sasaki and Kouichi Sato and Nobuaki Sato and Youhei Sato and Hidetsugu Seki and Aya Sekido and Naoki Seto and Masaru Shibata and Hisaaki Shinkai and Takakazu Shintomi and Kenji Soida and Toshikazu Suzuki and Akiteru Takamori and Shuzo Takemoto and Kohei Takeno and Takahiro Tanaka and Keisuke Taniguchi and Shinsuke Taniguchi and Toru Tanji and Taylor, {C. T.} and Souichi Telada and Kuniharu Tochikubo and Masao Tokunari and Takayuki Tomaru and Kimio Tsubono and Nobuhiro Tsuda and Takashi Uchiyama and Akitoshi Ueda and Ueda, {Ken Ichi} and Fumihiko Usui and Koichi Waseda and Yuko Watanabe and Hiromi Yakura and Akira Yamamoto and Kazuhiro Yamamoto and Toshitaka Yamazaki and Yuriko Yanagi and Tatsuo Yoda and Jun'ichi Yokoyama and Tatsuru Yoshida",
year = "2005",
month = "4",
day = "15",
doi = "10.1103/PhysRevD.71.082002",
language = "English",
volume = "71",
pages = "1--17",
journal = "Physical review D: Particles and fields",
issn = "0556-2821",
publisher = "American Institute of Physics Publising LLC",
number = "8",

}

TY - JOUR

T1 - Observation results by the TAMA300 detector on gravitational wave bursts from stellar-core collapses

AU - Ando, Masaki

AU - Arai, Koji

AU - Aso, Youichi

AU - Beyersdorf, Peter

AU - Hayama, Kazuhiro

AU - Iida, Yukiyoshi

AU - Kanda, Nobuyuki

AU - Kawamura, Seiji

AU - Kondo, Kazuhiro

AU - Mio, Norikatsu

AU - Miyoki, Shinji

AU - Moriwaki, Shigenori

AU - Nagano, Shigeo

AU - Numata, Kenji

AU - Sato, Shuichi

AU - Somiya, Kentaro

AU - Tagoshi, Hideyuki

AU - Takahashi, Hirotaka

AU - Takahashi, Ryutaro

AU - Tatsumi, Daisuke

AU - Tsunesada, Yoshiki

AU - Zhu, Zong Hong

AU - Akutsu, Tomomi

AU - Akutsu, Tomotada

AU - Araya, Akito

AU - Asada, Hideki

AU - Barton, Mark A.

AU - Fujiki, Youhei

AU - Fujimoto, Masa Katsu

AU - Fujita, Ryuichi

AU - Fukushima, Mitsuhiro

AU - Futamase, Toshifumi

AU - Hamuro, Yusaku

AU - Haruyama, Tomiyoshi

AU - Hayakawa, Hideaki

AU - Heinzel, Gerhard

AU - Horikoshi, Gen'ichi

AU - Iguchi, Hideo

AU - Ioka, Kunihito

AU - Ishitsuka, Hideki

AU - Kamikubota, Norihiko

AU - Kaneyama, Takaharu

AU - Karasawa, Yoshikazu

AU - Kasahara, Kunihiko

AU - Kasai, Taketoshi

AU - Katsuki, Mayu

AU - Kawabe, Keita

AU - Kawamura, Mari

AU - Kawashima, Nobuki

AU - Kawazoe, Fumiko

AU - Kojima, Yasufumi

AU - Kokeyama, Keiko

AU - Kozai, Yoshihide

AU - Kudoh, Hideaki

AU - Kuroda, Kazuaki

AU - Kuwabara, Takashi

AU - Matsuda, Namio

AU - Miura, Kazuyuki

AU - Miyakawa, Osamu

AU - Miyama, Shoken

AU - Mizusawa, Hiromi

AU - Musha, Mitsuru

AU - Nagayama, Yoshitaka

AU - Nakagawa, Ken'ichi

AU - Nakamura, Takashi

AU - Nakano, Hiroyuki

AU - Nakao, Ken Ichi

AU - Nishi, Yuhiko

AU - Ogawa, Yujiro

AU - Ohashi, Masatake

AU - Ohishi, Naoko

AU - Okutomi, Akira

AU - Oohara, Ken Ichi

AU - Otsuka, Shigemi

AU - Saito, Yoshio

AU - Sakata, Shihori

AU - Sasaki, Misao

AU - Sato, Kouichi

AU - Sato, Nobuaki

AU - Sato, Youhei

AU - Seki, Hidetsugu

AU - Sekido, Aya

AU - Seto, Naoki

AU - Shibata, Masaru

AU - Shinkai, Hisaaki

AU - Shintomi, Takakazu

AU - Soida, Kenji

AU - Suzuki, Toshikazu

AU - Takamori, Akiteru

AU - Takemoto, Shuzo

AU - Takeno, Kohei

AU - Tanaka, Takahiro

AU - Taniguchi, Keisuke

AU - Taniguchi, Shinsuke

AU - Tanji, Toru

AU - Taylor, C. T.

AU - Telada, Souichi

AU - Tochikubo, Kuniharu

AU - Tokunari, Masao

AU - Tomaru, Takayuki

AU - Tsubono, Kimio

AU - Tsuda, Nobuhiro

AU - Uchiyama, Takashi

AU - Ueda, Akitoshi

AU - Ueda, Ken Ichi

AU - Usui, Fumihiko

AU - Waseda, Koichi

AU - Watanabe, Yuko

AU - Yakura, Hiromi

AU - Yamamoto, Akira

AU - Yamamoto, Kazuhiro

AU - Yamazaki, Toshitaka

AU - Yanagi, Yuriko

AU - Yoda, Tatsuo

AU - Yokoyama, Jun'ichi

AU - Yoshida, Tatsuru

PY - 2005/4/15

Y1 - 2005/4/15

N2 - We present data-analysis schemes and results of observations with the TAMA300 gravitational wave detector, targeting burst signals from stellar-core collapse events. In analyses for burst gravitational waves, the detection and fake-reduction schemes are different from well-investigated ones for a chirp wave analysis, because precise waveform templates are not available. We used an excess -power filter for the extraction of gravitational wave candidates, and developed two methods for the reduction of fake events caused by nonstationary noises of the detector. These analysis schemes were applied to real data from the TAMA300 interferometric gravitational wave detector. As a result, fake events were reduced by a factor of about 1000 in the best cases. In addition, in order to interpret the event candidates from an astronomical viewpoint, we performed a Monte-Carlo simulation with an assumed Galactic event distribution model and with burst waveforms obtained from numerical simulations of stellar-core collapses. We set an upper limit of 5.0 × 103 events/sec on the burst gravitational wave event rate in our Galaxy with a confidence level of 90%. This work shows prospects on the search for burst gravitational waves, by establishing an analysis scheme for the observation data from an interferometric gravitational wave detector.

AB - We present data-analysis schemes and results of observations with the TAMA300 gravitational wave detector, targeting burst signals from stellar-core collapse events. In analyses for burst gravitational waves, the detection and fake-reduction schemes are different from well-investigated ones for a chirp wave analysis, because precise waveform templates are not available. We used an excess -power filter for the extraction of gravitational wave candidates, and developed two methods for the reduction of fake events caused by nonstationary noises of the detector. These analysis schemes were applied to real data from the TAMA300 interferometric gravitational wave detector. As a result, fake events were reduced by a factor of about 1000 in the best cases. In addition, in order to interpret the event candidates from an astronomical viewpoint, we performed a Monte-Carlo simulation with an assumed Galactic event distribution model and with burst waveforms obtained from numerical simulations of stellar-core collapses. We set an upper limit of 5.0 × 103 events/sec on the burst gravitational wave event rate in our Galaxy with a confidence level of 90%. This work shows prospects on the search for burst gravitational waves, by establishing an analysis scheme for the observation data from an interferometric gravitational wave detector.

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=18444418538&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=18444418538&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1103/PhysRevD.71.082002

DO - 10.1103/PhysRevD.71.082002

M3 - Article

AN - SCOPUS:18444418538

VL - 71

SP - 1

EP - 17

JO - Physical review D: Particles and fields

JF - Physical review D: Particles and fields

SN - 0556-2821

IS - 8

M1 - 082002

ER -