Special section on cryptography and information security

Masakatu Morii, Shiho Moriai, Goichiro Hanaoka, Toru Akishita, Tetsuya Izu, Tetsu Iwata, Koji Okada, Toshinobu Kaneko, Hiroaki Kikuchi, Kwangjo Kim, Shinsaku Kiyomoto, Noboru Kunthiro, Hiroki Koga, Kazukuni Kobara, Ryuichi Sakai, Kouichi Sakurai, Kazue Sako, Takashi Satoh, Akira Shiozaki, Hiroki ShizuyaTsuyoshi Takagi, Mitsuru Tada, Keisuke Tanaka, Hiroshi Doi, Toru Nakanishi, Shoichi Hirose, Eiichiro Fujisaki, Soichi Furuya, Mitsuru Matsui, Natsume Matsuzaki, Tsutomu Matsumoto, Atsuko Miyaji, Maid Yoshida

研究成果: Editorial査読

本文言語English
ページ(範囲)1
ページ数1
ジャーナルIEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
E90-A
1
DOI
出版ステータスPublished - 2007 1月
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 信号処理
  • コンピュータ グラフィックスおよびコンピュータ支援設計
  • 電子工学および電気工学
  • 応用数学

引用スタイル